Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KUNST OM KEUKENGROENTEN TE DROOGEN. 415

waarin gebakken wordt, droogen. Nu ziet men wel, dat men tot deze foort van droogen, van allerlei hitte gebruik kan maken, die anders vervliegt. Men kan zich van elke gelegenheid, als men, tot wasfehen, koken, bakken of mout droogen , heet moet maken, ook mede bedienen, om kruiden te droogen, en zoo kan men bij gelegenheid, van de lente tot in den herfst, langzamerhand, de eene groente na de andere voor den ichralen winter toebereiden. Bloemkool, uijen, radijs, enz. moeten, zonder dezelve iir het minst te laten verwelken, terftond f/ehcel versch op den heeten drcogoven gelegd worden, bus doende blijven zij zoo krachtig, fchoon en blank, als of zij versch waren. Over het algemeen moét men de planten, wortelen, enz., die tot het droogen beftemd zijn, niet vooraf laten verwelken; zij worden anders bruin, krijgen eene wankleur, en blijven bij het koken taai. Zijn de kruiden en wortelen wel gedroogd, 200 moet men dezelve nu goed trachten te bewaren. Men moet veel van dezelve in eene enge ruimte kunnen brengen, zoodat er noch vuiligheid inkomen, noch vochtigheid indringen kan.

Kardoezen van fterk papier zijn daartoe het dienlt-glte. Kardoezen zijn vormen van papier zoo als zij in de tabaksfabrieken tot het inpakken van den tabak gemaakt worden. ■ Men laat zich daartoe eenen Cilinder or een vierkant houten kastje maken , hetwelk boven en beneden open, en zoo breed en lang is als men de kardoezen wil hebben. Zij kunnen zich het best in driederlei vormen laten maken, namelijk tot kardoezen van een geheel, van een half en van e.n kwart vel. De lengte en breedte van het papier geeft aan den vormraaker ook de maat tot den vorm der kardoezen. Hierop laat men zich eenen ronden of vierkanten ftamper maken, die met blik overtrokken is, welke geheel door den vorm gaat, en die zeer ligt uit en ingaat. Is de vorm rond, zoo moet ook de ftamper rond zijn, enz. Om dezen ftamper flaat men het papier, van hetwelk de kardoes g maakt moet worden. Nu maakt men de einden over elkander getogen met ftijffel of lak vast, en fchuift den overtrokken ftamper zoo in den vorm. Dan trekt men er den ftamper alleen weder uit, en vult en drukt de toebereide kruiden en gewasfen met eenen anderen zeer glad in de kardoes gaanden ftamper vast. Waren de toebereide dingen te droog, zoo moet men dezelve in eenen kei-

Sluiten