is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420 GODSDIENSTIGE VERLICHT.DER NEGENTIENDE EEUW.

KEHPts, dat geplaatst is voor eene vertaling van zijne navolging van Christus , nog niet lang geleden te Gent uitgekomen, (*) Wij laten hetzelve letterlijk volgen, „ Hij is van zime kindsheijd af zeer toegedaen geweest tot den Dienst van de H. Maegd maria , aen de welke hij dagelijks eenige zekere Gebeden plagt op „ te offeren. Maer aengezien de kindfcbe godvrugtig. ,, heijd zeer onflandvastig is , zoo heeft ook in dezen „ thomas deze godvrngtige gewoonte door onagtzaem„ beid beginnen te verflauwen- Hij heeft dan allengskens zijne gewoonelijke gebeden en aenroepingen ten eerften eenen dag, daarna twee, drij ofte vierdagen, ja ook eene geheele weke a.;tergelaeten, en het welk ,, te beklaegen is, heeft die ten laesten geheel laeten „ blijven. Het welk als hij was doende zoo heeft hem „ in een nagt-vifloen gedagt, als of hij geftaen had in de Zaele van Meester florentius, ct ■■ alwaer als J} hij met de andere Studenten, die daer te famen ge-

komen waeren , om het Woord Gods te hooren,

zeer neirftclyk toehoorde , heeft hij utjt de wolken „ des Hemels van boven neder zien komen de H. „ Moeder Gods, de welke nu met vrolijk aenzigt en „ met een blinkende kleed tot in de voorfehrevene „ Zaele nedergekomen zijnde, is rondom de Fraters „ gegaen , en nu den eenen, en daer naer den anderen

zeer lievelijk omhelzende, fcheen met 'er da ei hun „ lieden dankbaerheijd te bewijzen, dat zij zorgvuldig

waeren met hunne godvrugtige vermaningen een ige-

lijk te vermacnen, op dat den prijs van het dierbaar s, Bloed van haeren lieven Zoon in de Jongelingen niet 5, en zoude verloren gaen. Maar thomas dit aenzien-

de, en bemerkende, dat zij de Fraters met een vlij„ tig gemoed zoo omhelsde, ftond al brandende, fmel„ tende , en hopende; en zijne oogen vol van haere „ liefde tot haer flaende, zeijde bij zig zei ven: ik zal

een weijnig vertoeven, en als de alderzaligfle Maegd

„ al-

(*) De titel is: De Naervolginge van Christus door thomas A kempis, van nieuws overzien en vermeerderd met het leven van denzelven.

</(-) Florentius was. volgens den Schrijver van dit Leven,, Priester en Overfte van het Frater-Huis te Deventer in dien tijd.