is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 11 —

Hoewel dat by diversche Placcaeten van de Princen onse voorsaeten naementlijck van wijlen Hoochloflicker ghedachten den Coninck Philips, den tweeden van dien naeme, onsen seer lieven Heere ende Vader [wiens Ziele Godt genaedigh sij] van den lesten dach van Augusto 1560, ende van den eersten Junij 1587, ghestatueert en vercondicht ten ernstelicke versoeck vande Eertz-bisschop, Bisschoppen ende Cappittelen, van de onversiene Bisdommen van de Provincie ende Diocese van Camerijck, om by middele van syne macht ende weerlycke Jurisdictie tot effecte ende executie te bringhen, vele poincten daerinne gheordonneert ende begrepen : Ende onder andere op het onderhoudt vande Heylighe daeghen, Zondaeghen ende feestdaegen, wylen zijne Maiesteyt daer-toe sulcke ordre heeft gegeven ende zulche edicten laeten vuytgaen, als die zaecke was verheesschende: Zoo heeft men nochtans bevonden dat die observantie van dien niet en is sulcx gheweest als dat behoorde, soo by oorsaecke van dese iegenwoordighe Oorloghe ende troublen, als by negligentie ende luttel zorghe van onse Officieren, ende van dien van onse vassaelen.

Daeromme soo eyst, dat wij willende daerinne voorcommen, opdat de gheboden der Heyligher kercken ende de onse desenthalven te beter acbtervolght moghen worden : Hebben ghestatueert ende gheordonneert, statueren ende ordonneren van nieuws wel ernstelicken by desen, dat op de feestdaghen ende sondaeghen, gheduerende het sermoen, Hoochmisse ende die Vesperen, niemanden en sal moghen wandelen op die Marckt of publieke plaetsen, oft sitten in die tavernen, oft hun occuperen met eenighe publijcke spelen oft dansen, noch visschen in de rivieren ofte grachten, op arbitraele peine, naer qualiteit van de personen. Verbiedende insghelycx aen de waeghelieden ende schippers te laeden ofte beghinnen te vervueren eenighe coopmanschap op die voorseyde daeghen, noch oock aengecommen sijnde aen de ghedestineerde plaetse, deselve coopmanschepen te ontlaeden, ten waere bij ghevalle van eenigen noodt. En sullen oock de Huyslieden niet moghen hunne landen bauwen