Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15de Eeuwsche muurschildering in de Maria-Kapel van het Groot-Seminarie te Roermond.

oen mij gevraagd werd iets te schrijven over de eenigen tijd geleden ontdekte 15de eeuwsche muurschildering in de Maria-kapel van 't Grootseminarie te Roermond, stelde ik me voor mij

te bepalen tot het zuiver artistieke van het geval, het archeologische aan meer ter zake bevoegden overlatend.

Bij de vergrooting der Maria-kapel was men genoodzaakt den west-muur af te breken. Zooals meermalen bij het sloopen van oude gebouwen, deed men ook nu een hoogst belangrijke ontdekking. Het bovengedeelte van den spitsboogvormigen muur was reeds gedeeltelijk afgebroken toen tusschen den ouden buitenmuur en een daarvoor gemetselden eensteens-muur sporen van schilderwerk te voorschijn kwamen. Voorzichtig werd de beschermende muur en kalklaag verwijderd zoodat de geheele wand met de zoowel artistiek als archeologisch hoogst merkwaardige schildering blootkwam.

De ondervinding leert, dat men door copie beter de beeldende en geestelijke waarden van het kunstwerk geniet. Bij de eerste beschouwing van het ongunstig verlichte muurwerk leek mij de schildering een werk uit de 2de helft der 14de eeuw, nadere bestudeering gedurende het copieeren wees op een eenigszins lateren oorsprong.

Sluiten