is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het ligchaam van den mensch. 451

Het ontlasten van de Wormen zelve.

Eenieder, die vervolgens flechts eene oppervlakkige fetoms heeft van den gemeenfchappelijkeninvloed, die het zenuwgcftel op al de deelen en verrigtingen van-ons geheel werktuig vermag, ziet klaar in, dat, bi) eene ge. ringe beleedjging van hetzelve, uit wat oorzaak ook, het ganiche ligchaam in wanorde kan geraken. Dat ook die gewaarwordingswerktuigen zich mede door de be* fcleedfelen der darmen heen verfpreiden, ontvouwen ons beide, en ontleed- en ziektekunde; de Wormen der! halvein derzelver prikkelend vermogen, op de zoo gevoelige darmzenuwen, in oogenfchouw genomen , zoo kan men daaruit eene onbepaalde uitgeftrektheid van fbevallen afleiden, welke, ter bevestiging van der Wormen aanwezen, het hunne grootendeels toebrengen, en, onder wier onbepaald aantal, hier tot gepaste voorbeelden kunnen dienen:

; -öc lastige jeukte in de neusgaten; aangemerkt het eigen vlies, dat de neus inwendig omkleedt, zich uitftrekt door de keel, den flokdarm, de maag en darmen, zoo is na te gaan, hoe dit gevoelige en zenuwrijke be. kleedfel, bij het kruipen van de Wormen door hun gewoon verblijf, eene ligte prikkeling ontwaart.

Buitengewoon verwijde oogappels; eene ontdekking, die men verfchuldigd is aan de oplettendheid van alexander monro , en ontleend wordt van de vereeniging van het achtfle paar met de tusfchen-ribbigc zenuw.

Schrik' en krampachtige bewegingen in den ft aap, fchiclijke kleursvcrandering in het aangezigt, tandknerfingen, fprakeloosheid, langdurige jlaauwte, waarin men dan veelal opmerkt, dat de onderbuik kra:izptrekkendc bewegingen ondergaat, ontzettende fu/ip- en kramptrekkingen van het geheelc ligchaam, vallende ziekte, zinvang, doodkramp, en meer andere vcrfchijnfels van dien aard; geen wonder derhalve, dat men'zoodanige voorwerpen weleer voor bezetenen hield.

Bijzondere Wormteekcnen.

Van de- Ronde Wormen. Dat. de buikpijnen zich voornamelijk bepalen in den omtrek van den navel. , 1Jat die Wormen meer eigen zijn aan kinderen, dan 8an vohvasfenen.

Ff* Van