Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475 de avondstond op het land.

„ bij bet aanbreken van den volgenden dag; zoo verr(5 „ in het gebergte gekomen, dat wij niet meer behoef„ den te vreezen, van ingehaald te zullen worden."

,, Eindelijk hielden wij in een aangenaam dal ftiï en „ legerden ons naast eene ritfelende beek; wij drefcten j» ons in het bedaauwde gras uit, aten eenige drooge,

vruchten, en dronken uit de bron' toe. Vervolgens ,, begonnen wij te overleggen, wat wij wilden aanvan„ gen. Wij telden thereses geld wel twintig maal „ over, en fchattedcn telkens de ezelin eenige guldens

hooger; maar wij konden telkens niet meer dan vijf„ tig gulden uitmaken. Met vijftig gulden konden wij „ niet veie kromme fprongen maken. Wij befloten ein„ delrjk, ons voorshands naar eene groote ftad te bege9, ven, dewijl wij aldaar niet zoo ligt waren op te fpo*' i£-n' eiln.ei' ons dadel'jk te laten trouwen. Na dat wij „ dit verftandig befluit genomen hadden, begaven wij 9, ons dadelijk naar Brusfel. Zoodra wij aldaar aankwa„ men, gingen wij naar eenen Priester, en bij trouwde „ ons zonder omllandigheden; daarvoor gaven wij hem 4, de helft van onzen geringen fchat, Zekerlijk werd „ nimmer eenig geld met een vrolijker hart uitgegeven! „ ,, Nu zijn wij van al onzen kommer oo eenmaal be-

» vnjd geworden,"" dachten wij: „ „ thans leven „ ,, wij enkel door de liefde; want wij hebben niets te „„vreezen."" Dit geluk hield ook werkelijk acht

dagen lang vol,"

,, De ezelin moest er nu reeds aan; daarvan leefden „ wy nu weder eene maand lang. Toen was ook dit „ op, en wij hadden geenen gulden meer over. Wat

zouden wij nu aanvangen ? Ik kon geenen anderen „ dan landarbeid verrigten. en die komt in de lieden „ weinig te; pas. Therese was niet veel bekwamer fï dan ik; zij beefde voor de toekomst; doch wij zei„ den elkander niets van onzen wederzijdfchen kommer , „ en dit maakte denzelven nog hoe langer hoe bitter. 5s der, Eindeiijk, toen wij in het geheel geen middel B, yan redding meer voor ons zagen, liet ik mij bij het „ kavalienj-regement, hetwelk toen in B*** ftond, „ aanwerven, Ik bragt therese mijn handgeld, en zij „ weende, bitterlijk daarover."

„ MJn traktement en de vlijt van therese Cwant de p armoede had haar kleine handwerkjes geleerd) waren II t0^eikend, oni ons kleine huishouden te generen,

* De

Sluiten