is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l<? STAAT DES GROEIJENDEN RIJKS

verfcheidene boomvruchten het volmaaktst worden , wanneer men derzelver takjes op de (lammen van verwante foorten geënt heeft, b. v., abrikozen op pruimen, enz., flaat men voor, om de proef te nemen, of onze fijne foorten van peren ook niet het best op den hier befchrevenen wilden Oosterfchen pereboom gelukken zouden.

Het tweede hier in aanmerking komende gewas is eene in het wild wasfende tarwe, welke zeer veel overeenkomst vertoont met de andere foorten van dit graan, die in den Landbouw gebruikt worden, en tevens in dezen haren' natuurlijken flaat reeds een zeer volmaakt koren draagt.

Eindelijk hadden wij nog het oog op eene in deze landen voorkomende wilde violier, met diep gekorvene bladen en donker roode bloemen, welke tevens om den allerwelriekendften geur, dien zij bij- nacht uitwafemt , ' verdiende aangekweekt te worden. PallAS had dezelve ook in Taurie gevonden en cheiranthus odoratisfimm genoemd- Wij moeten het voor den meer geoefenckn Kruidkundigen overlaten, te bepalen, in hoeverre de geheele Flora van deze Kaukafifche landen met de onze overeenkomt. Wij onthouden ons hiervan te meer, omdat er niet lang geleden zoo vele nieuwe foorten in die landen ontdekt zijn. Van den eenen kant zekerlijk, kan men er zich bij landen van zoo weinig befchaving vrij wel op verlaten, dat men niet misleid wordt aargaande den oorfpronkelijken of den door kunst bewerkten (tand van eenig gewas; maar van den anderen kant moet men ook de trapswijze veranderingen in aanmerking nemen, welke ons eigen en andere meer b fchaafde landen van tijd tot tijd óndergaan hebben. Zooveel intusfehen is reeds uit het hier aangehaalde zeker, dat er nog veel vandaar bij ons zou kunnen verplaatst worden. Bergen verminderen onder alle poolshoogten de warmte, dïe anders meer aan die breedten geëvenredigd zou zijn. Vanhier dat ,er in het land, waarvan wij hier gehandeld hebben,''friet, maar eerst zuidelijker in Per zié, die oranjevruchten groeijen, welke in italiè eu Spanje, fchoon op gelijke breedte gelegen, genoeg voorhanden zijn. Vanhier ook misfchien, dat men er niet dien rijkdom van welriekende heesters van opgegeven vindt, door welke Griekenland zoo aangenaam is. Plaatfelijke verfchillen in de gefield-

heid