is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si 8 OVERZIGT DER VOORN. ZEEHAV. EN HANDELPLAATSEN

OVERZIGT DER VOORNAAMSTE ZEEHAVENS EN HANDELPLAATSEN IN HET RUSSISCHE RIJK; ALS FRIDRICHSHAVEN , WIJBORG , PETERSBURG , (*) NARVA , REVAL , RIGA , ARCHANGEL , ENZ. (f)

Jfridrichshaven, ook fointijds Fridrichsham genaamd, * is in liet Wijborgfche Stadliouderfcbap, aan den noordelijken oever van de Finfchsgolf', 2oDuitfche mijlen van Wijborg gelegen. Op dezelfde plaats ftond yoordezen de Zweedfche ftad Wekelaks, welke in 1712, in den toenmaligen oorlog met Rusland, verbrand werd. De tegenwoordige ftad is in 1723 door de Zweden nieuw aangelegd.

Nadat deze in September 1742, in den toen plaats hebbenden oorlog met Rusland, eenen veldflag bij IVil■1 ■ , man-,

(*) Het verflag van Petenburg volgt afzonderlijk, in ons Volgend N°,

redacteur.

(f) Het blijkt wel uit den inhoud zeiven dezer berigten , dat dezel/e gefield zijn, vóór de rampen, welke, bijzonder federt 1795, ons Vadeiland geteisterd en deszeifs Zeehandel bijkans vernield hebben: doch wij hebben dezelve thans niet te min der algemeene mededeeüng waardig geacht; d~ar zij af komftig zijn van een kundig man, die een geruimen tijd in Rusland geleefd en de zaken aldaar naauwkeurig onderzocht heeft; en daar dezelve aanwijzen, wat Rusland voor Nederland, en Nederland voor Rusland plagt te zijn, en mogen wij hopen, onder goos zegen, bijzonder ook door de gelukkige verzwagering der Souvereinen van beide landen , haast weder grootendeels zal zijn. Dezelve kunnen dus ook eenigzins dienen, om bij voorraad opmerkzaam te maken, en. indien het nog tijd is, nog den lust tot inteekenen op te wekken, ©p het Werk van den Ridder scheltema , over de vroegere en latere betrekkingen van Rusland met de Nederlanden, hetwelk wij meenen dat reeds ter perl'e is, en wii verlangend verwachten, "

inzender, .