Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET RUSSISCHE RIJK. 519

manftrandt verloren hadden, en vervolgens genoodzaakt waren geheel Finland te verlaten, werd in den daarop in Augustus 1743 gefloténen vrede te Abo, Fridrichshaven met de onderhoorige landen tot aan den Kymenc* jlroom, aan Rusland afgeliaan.

De nabij en otnftreeks gelegene bosfehen brengen vee! greenen en vuren hout voort; en de inwoners hebben hierdoor vele houtzaagmolens,. welke hun voornaamst beltaan uitmaken; wordende vele planken en deêien, als ook pek en teer, vandaar naar onderfcheidene landen van Europa, in Hollanofche en andere fchepen, afgezonden. De weinige inkomende waren beftaan in tabak, zout, koffij, fuiker, enz.

Wijburg of Wiburg, de welbevestigde hoofdftad van het Wijburgfche Stadliouderfcbap, op 6o°, 4.1' breedte en 46°, 29' lengte, 20 Duiifche mijlen van Petersburg aan den noordelijken oever der Finfche qolf gelegen. Zij k in het jaar 1293 door de Zweden aangelegd, werd in 1710 door de Rusüfche wapenen veroverd, en bleef bij het Vredestraktaat van Niijladt in 1721, aan Rusland m eigendom.

De daaromtrent gelegene bosfehen brengen veel greenen en vuren hout voort, hetwelk door de kleine waterft room en, beken en rivieren, welke uit die bosfehen or nabij voortvloeijen , en waaraan de zaagmolens gelegen zyn, gemakkelijk naar de molens afkomt; en vandaar, na de bewerking, zoo veel mogelijk , weder op die wijze, naar de ftad gevlot wordt! De inwoners hebben alzoo meest hun beftaan van de houtnegotie

De jaarbikfche uitvoer van planken, deelen, pek en teer , berekent men op 30 a 40 fcheepsladingen waaryan de meeste in Hollandfche fchepen gefchieden. De inkomende waren zijn meestal dezelfde als te Fridrichshaven.

Voor koffchepen van omftreeks 120 last, is water genoeg om tot aan de ftad te komen en aldaar te laden ; doch dieper gaande of grootere blijven te Trangefond, aan den ingang van het Wijburger vaarwater liggen, om aldaar de lading in te nemen.

Narva in het Petersburgfche Gouvernement, 20 Duitfebe mijlen van Petersburg, nabij den oostelijken oever van de Finjche golf, aan de xwm de Narowa, welke 8 Duitfche mijlen boven de ftad uit het meer Pypus somt, en 2 Duitfche mijlen beneden de ftad in de FinKk 4 fck&

Sluiten