is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5&6 r00msch6ezinbe broederliefde.

door een' postbode van de ftad vergezeld, om bera c]en weg te wijzen, Bucerus en andere vrienden gaven den bode, heimelijk, brieven voor johannes diaz mede, om hem voor zijnen broeder te waarfchuwen. Alphonsus vermoedde zulks, ontneemt den bode die brieven, en zendt dezelve aan malvenda. Nadat hij te Neuburg was gekomen, gaat hij dadelijk bij zijnen broeder, en fpreekt denzelven met veel uiterlijke hartelijkheid aan. Niets wordt onbeproefd gelaten, de teederfte, dé bewegelijkfte woorden worden gebruikt, tranen en gebeden , beloften van een aanzienlijk jaargeld van een zeker Kerkelijk ambt, hetwelk bij trok, aan hem over te willen doen, niet gefpaard, om dien afgedwaalden zoon tot, de lieve Moederkerk terug te brengen. Doch geheel met het Proteftantfche vergift doortrokken, is er aan dien verharden ketter roeren noch bewegen. L)e hoop der overreding en der teregtbrenging falende , moet de veinzerij (want immers het oogmerk heiligt de mid. delen?!!) aanftonds ten dienfte ftaan, en alphonsu3 houdt zich alsof hij zelf door johannes was overtuigd geworden, en nu insgelijks tot den Hervormden Godsdienst zou overgaan. Niet lang na deze ontmoeting verzocht alphonsus zijnen broeder, om hem naar Augsburg te vergezellen, dan deze door eenige verhinderingen belet zijnde, vertrok hij alleen met den beul, zijnen knecht, derwaarts, nadat hij nog des avonds te voren johannes tot ftandvastigheid in den waren Godsdienst aangemaand, en dien eenig geld tot een gefcbenk gegeven had. Maar des anderen daags, in den vroegen morgen, keerde alphonsus met zijnen waardigen knecht, fchielijk, naar Neuburg terug. Onderweg kochten zij eene bijl van een' timmerman. Met het aanbreken van den dag te Neuburg gekomen, gaat de knecht naar het huis, waar johannes woonde, om dien eenen brief van zijnen broeder ter hand te ftellen, waarin deze hem vermaande, om op zijne hoede te wezen tegen de hinderlage van malvenda. Johannes , den knecht van zijnen broeder met eenen brief in zijne llaapkamer ziende komen, fpringt terftond van het bed, neemt den brief aan, doet een venfter open, omdat het nog niet licht genoeg was, en gaat bij dat venfter dien verraderlijken brief ftaan lezen. Terwijl hij hiermede bezig was, geeft de knecht met de bijl, die hij onder den mantel verborgen had, hem zulk een' geweldigen flag aan den.

flaap