is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ENGELSTUKKEN.

over de bezetenen.

(Getrokken uit j. f. von meyers Bibdd&utungtn?)

In lateren tijd, en vooral federt in liet zuiden van Duitschland de Bezweerder gaszner is opgetreden, is over de Bezetenen, van wie christus duivelen uitdreef, zoo veel wijsheid (of hetgeen daarvoor te markt wordt gebragt) uitgekraamd en hoog opgeveild, dat men, ten gevolge van den algemeenen Modegeest, die ook ongemerkt vele harten bekruipt, tegenwoordig bij zwakke of zwak onderlegde Christenen, zelfs de vroomften en Godvruchtigften, vele twijfelaars over dit voorwerp 'bejegent(*). De voorzigtigen onder hen befchouwen de zaak als onzeker en van wederzijde beweerbaar: voor hen die de Duivelen ontkennen, is geloof aan Bezetenheid te geven, een in het oog ftralend misverftand ; en de Leeraars achten het veelal beneden zich daar eenige woorden over te fpillen. De oude Bijbelchristenen echter (zoo vele of weinige zij dan nog in aantal zijn mogen) gaan trouwhartig in hunne gevoelens en denkbeelden voort; en niet zonder fomwijlen voor de gronden van het tegendeel, wanneer hun die voorkomen, en voor het onder het lezen des Bijbels nu en dan bij hen-zelveu als opkomt, te fchrikken. , Zij gevoelen namelijk, dat wanneer zij zich een zoodanig punt laten ontnemen, zeer veel meer, en zelfs eindelijk het geheel weg moet vallen; en dus is het-, dat zij in velerlei onrust en twijfelachtige uitzigten voort-

wag-.

(*) In Holland, waar voornamelijk hugh farmer, uit Engeland, den aanzienlijker fland eei'st aan het weifelen bragt, voltooiden de zoogenoemde Duivelspreken van den Luterfchen Predikant ruz, het algemeene verval van het oud gevoelen, en ('edert waaide de verlichtende wind zoo fterk uit Duitschland, dat ieder gehoor en gezigt verging,

meng. 1817. no. 12. L)