is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de bezetenen.

53 ï

tus, in wien wij gelooven, en zijne Apostelen, wie wij eeren, (of laten zij Hechts als verftandige lieden bij ons bekend zijn!) van eene hun bekende geestenwereld fpreken; zoo kan cte fchaal niet meer in twijfel haa* gen, maar het evenwigt moet verbroken zijn en naar de zijde der Oudgeloovigen overflaan, Het zoogenaamde vooroordeel des gezags (het pr<zjudiciuin auctori* tatis) is rcgtmatig in alles, waarin eigen weten onmogelijk is. Het is dus in de gefehiedenis, dat is, hetgene voor onzen tijd geweest is; en in de Aardbefchrijving of Geografie, dat is, hetgene op de aarde met ons, maar van ons verwijderd, is. Het WAS en het IS, zijn in deze vakken altijd en overal noodwendige onderftellingen: want federt elk naast verloopen oogenblik is er een WAS, en,in elke kamer naast ons of verder af, is op gelijke wijze een IS, dat wij niet zien. Wij moeten derhalve wel gelooven, wij kunnen niet anders; en wij gelooven den geiooiwaardigften. Ik, ten minfte,> ken geene geloofwaardiger menfchen, dan den menfche christus jezus , en geene geloofwaardiger Gefchiedenisfchrijvers, dan de zijnen.

Ja, werpt men ons tegen, de Evangelisten en Apostelen zullen de zaak werkelijk geloofd hebben: want het was een Volksbegrip bij de Joden; en, wat christus betreft, deze moest, fchoon hij het niet geloofde, om het Koningrijk gods té bevorderen, zich naar de be • grippen des volks fchikken. — Ach, neen, lieve vrienden ! hetgeen, wat hier gezegd wordt, die nu zoo lang beroemde grondregel van accommodatie, is een zeer beklagehjk tijd- of Modeberip van het Geleerde gepeupel, en meer niets.

Accommodatie, is hier derhalve eene verbuiging der waarheid naar valfche begrippen; waardoor zich de Koning der geestelijke wereld naar aardfehen volkswaan fchikt en als plooit. Ik wensch mij waarlijk vrij te houden van deel ra zoodanig eene lastering te nemen, die, op zijn best en zachtst genomen, geen ander doel hebben kan, dan mijne blindheid te bemantelen. Neen, jezus onze Heer , en onze Meester , noemde een dwaas een dwaas, en een Duivel een Duivel. Wanneer Hij iets niet regt duidelijk zeggen wil, zegt Bij het ook, of geeft het te kennen: en dan zijn het ware, Heilige geheimenisfen, die de zwakke Discipelen nog niet konden dragen. Maar . wanneer is er ooit een kiuLl a der-