is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

560 IETS OVER. HET GEVVIGT VAN HET ZOGEN

nemen. Onze vrouwen, ook in hoogere (tanden, wa« ren er voormaals trotsch op, van de vrucht haars lig. chaams aan haren boezem te voeden ; maar finds zij de Franfche modes en ligtzinnige gewoonten in alles hebben begonnen na te apen, weten zij zich boven den moederpligt van het zelve zogen, zoo als men zegt, te verheffen, en haar berispenswaardig gedrag door allerlei fchijngronden te regtvaardigen. De voorname vrouwen in Engeland kennen, daarentegen, grootendeels haren pligt beter, en zogen zelve hare kinderen, naardien zij het zich geene fchande rekenen, zich als moeder te betoonen, en dewijl zij gelooven, dat de kleine vermindering harer bekoorlijkheid, welke zij wélligt daarbij mogten ondergaan, niet tegen de moederlijke teederheid en derzelver aangename gevolgen kan opwegen.

Moeders, die gezond en (terk genoeg tot het zelve zogen zijn, maar, uit gemakkelijkheid of hoogmoed, den zuigeling het voedfel uit de moederlijke borst weigeren , ftellen hare gezondheid aan veel meer gevaren bloot. De grootlte Geneesheeren van alle tijden hebben eenparig beweerd, dat de niet zogende moeders, aan vele vreesfelijker toevallen en veeleer aan den dood onderworpen zijn, dan die moeders, welke haren pligt vervullen en zelve zogen. De eerstgenoemde worden door een aantal toevallen in haar kraambedde bedreigd, die hare fpoedige herftelling beletten. Gezwellen en verzweringen der meikaderen, verplaatfing der melk in de herfenen, op de longen, in den onderbuik, in de dijen, en daardoor ontfiaande koortien, zijn alsdan de kwalen, waarmede de beleedigde natuur gewoonlijk de aan haren moederpligt ontrouw gevvordene moeders tuchtigt, en het kraambed verfcheidene maanden verlengt. Ontelbare kraamvrouwen zijn er, volgens de berigtefi der beroemdite Vroedm testers te Parijs, aan deze toevallen der onttrokkene moedermelk verloren gegaan. Daar onze huismoeders reeds lang de gewoonte, om hare kinderen niet zelve te zogen, van de Franfche vrouwen hebben nagevolgd, heeft men ook reeds lang de verplaatfing der, den zuigeling ontroofde, moedermelk in ons land waargenomen, waardoor zoo menige anders brave huismoeder haar leven verloor, of, haren ganfehen leeftijd door, ziekelijk bleef, en nimmer weder hare vorige duurzame gezondheid bekwam. Dat door verharding, ontfteking en verzwering de borften meer van

ha-