is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte beschrijving van petersburg. 56?

zekerder en bekwamer. Door twee kanalen, bij de ftad Wischna Wolotfchok (*), eene groote halve Duitfche mijl lang, is de rivier Msta met de rivier Twertfa vereenigd; deze brengt de vaartuigen tot de ftad Tweer, en vandaar komen zij in de rivier de Wolga, die in een moeras in het Tweerfche Stadhouderfebap zijn' oorfprong heeft, en na 600 Duitfche mijlen in allerlei bogten,, de Tweerfche, Jaroslaffche, Kostromfche, Nischregorodfche, Kafanfche, Sinbierfche , Saratoffche en Kaf kafche Stadhouderfchappen doorftroomd ie hebben, valt deze zoo vischrijke, merkwaardige, als overal van nabij zijn' oorfprong af, met beladene barken en vaartuigen overdekte (zonder ander gevaar dan de voorjaars ijsgang, zijnde er geene klippen, watervallen of draaikolken in) en op fommige piaatfen omtrent een kwartier uurs breede rivier; door meer dan 60 uitwateringen, bij Astrakan in de Kaspifche zee, en vereenigt deze alzoo met Petersburg en de Oostzee.

De

(*) Tot eene fchets van de belangrijkheid der kanalen bij de ftad Wischna Wolotfchok, 80 uren van Petersburg gelegen, dient, dat a! de vaartuigen, die den 16 Augustus 1789, in de bij die ftad gelegene kanalen verzameld waren, en of langs de rivier Twertfa, hooger uit het land waren gekomen, of uit die ftad hunne lading in hadden gekre-

-.548 Barken,

gen, en betraande te zamen in i 134 halve Barken en . t 13 kleine Vaartuigen,

den 12, 14 en dó Augustus door de fchutQuizen naar Petersburg zijn uitgelaten. Sedert den gemelden 16 Augustus tot den 18 September waren er in die kanalen weder verzameld een

( 646 Barken,

groot aantal vaartuigen, te weten < 50 halve Barken en

t 22 kleinere Vaartuigen die den 10, 12, 15 en 17 September ook weder naar Petersburg uitgelaten zijn. Die twéé Karavanen maken

_ 1194. Barken ,

alzoo te zamen in getal \ 184 halve Barken en

C. 35 kleine Vaartuigen.

1413 VaartuigenWaarvan de geheele Barken ieder inhouden 100 fcheeps lasten reine hennep, hetwelk te zamen bedraagt 195000 fij reine hennep.

Al deze vaartuigen waren beladen mee granen, ijzer, hennep, talk, en andere lands produkteu.

Nn 4