is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gezondheid in verschillende landen. 591

wonderlijk gelijkmatige warmte in de lucht van Egypte, er bijvoegende, dat menfchen van 100 en meer jaren aldaar niet" zeldzaam zijn.

In tacoih's brieven over Sicilië, leest men van den berg 'Giiilanó, dat de aldaar Wonenden niet. zelden tot 120 jaren opklimmen. Onder de niet fchaarfche voorbeelden van eenen zeer hoogen leeftijd, die volgens fischer, in het bekoorlijke Valentia voorkomen, vindt men er zelfs een van 14a jaren.

Een gedeeite van net Hertogdom Medina-Celi in Spanje,'wordt ons als gunftig voor eenen langen leeftijd en voor een fterk ligchaamsgeftel befchreven. De Spaai> fche Schrijver marchena beroept zich, waar hij de uitnemend zuivere en gezonde luchtsgeiteldheid van de bergachtige Spaanfche landfehappen Guipiscoa en Biskaïje boven alle andere verheft, op de Kerklijsten van eerst, gemelde landfehap, als op welke 90 en 100 jarige perfonen niet zeldzaam zijn. Ook /llava, fchoon heeter van lucht dan de vorige, en Navarra worden van marchena om hunnen gezonden dampkring geroemd. Het laatstgemclde land wordt onder andere meer door regens verkwikt, dan eenige meer binnenwaarts gelegene gewesten.

In de Kaapjlad zullen, volgens barrow, voor de jaarlijkfche fterfte onder de Blanke inwoners Hechts ai gerekend moeten worden. Volgens den Viagero Uni* yerfal bereiken de Araukans, eene onafhankelijke natie in Chili, niet zelden 100 of meer jaren.

Een ander reiziger van onzen tijd roemt dc gunltige gefteldheid van la Conception op de kust van Chili, zoodat men hier, mits zich daar tegen zekere h'gtelijk hcerfchende ziekte in acht nemende, niet zelden eenen hoo' gen ouderdom bereikt.

De Heer kalm zegt in zijne aanteekeningen over Penfylvanie, dat cr onder de uit Europa oorfpronkelijke inboorlingen geen voorbeeld is van eenen 80 of 90 jarigen Jeefttjd» en bij Kanada merkt hij aan, dat het hier iets meer' dan zeldzaam is, eenen 100 jarigen grijsaard onder die aframmelingen te vinden. Maar van dc Wiltjen of oorfpronkelijke Amerikanen zegt hij in zijne befchrijVing van het eerfte gewest, dat zij doorgaans zeer oud worden, en in die van Nieuw- Jerfey, dat die Wilden echter niet meer zoo oud worden, als voor de komst deieer-