Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER DE NADEELEN EN ONHEILEN , ENZ. 60$

boeren dochter, die aan geene buitensporigheden is over„„„„„„„ en geene geheime ziekte onder de leden heelt, i? biizonderllk tot'eenen minnedienst gefchikt. Maar hoe zeldzaam zijn dergelijke perionen hedendaags bij de zoo vele jaren acduurd en alle zeden bedorven hebbende oorlogen, enz. Het venerieke vergift fetajnt waarlijk overal verfprcid, zelfs op het platte land; het gaat heimelijk, op allerhande wijzen, door befmetting, van oen eenen perfoon tot den anderen, van het eene huisgezin tot het andere, van de eene plaats tot de andere, over, en ondermijnt bij een aantal menfchen langzamerhand de hechtfte gezondheid. Dit vergift ligt in den beginne vaak onder het bloeijendfte voorkomen verborgen, gelijk de Hangen in het gras, zoodat de zorgelooze ouders bedrogen worden, en haren lieveling aan de gevaarlijke borden van het fchijnbaar gezond vrouwelijk wezen, zonder eenige bedenking, toebetrouwen.

In den beginne fchijnt alles zeer goed te gaan, en het kind zich wél te'bevinden. Maar het duurt niet lang, of reeds vertoonen zich de eerde blijken der venerieke befmetting bij den zuigeling, foms Hechts een klein uitflag aan den mond en aan den neus van het kind. De ouders geven hierop geen acht, houden dezen uitflag van weinig of geene beteckenis en voor het uitwerkfel eener onbeduidende fcherpte der vochten. De moeder ontwaart daarvan geen' den minden alkeer, neemt haar lieve kind dagelijks meermalen uit de armen der minne, en kust het telkens met de uiterde tcederheid. Na verloop van eenigen tijd bemerkt de moeder, dat 'de klieren aan haren hals wat gezwollen zijn, en er aan haren mond, een weinig uitflag ontdaat. Deze verfchijnfelen worden ligtelijk voor een gevolg van het kraambed gehouden en niet geacht. Het duurt niet lang, of men befpeurt ook eenen uitflag onder den neus des vaders. Deze toevallen nemen langzamerhand toe, en er vinden nog verfcheidenc andere bedenkelijke omdandigheden plaats. Een ervaren geneesheer zal, roept men hem daarbij, fpoedig de grondoorzaak van dit kwaad opfporen, en door eenige welingerigte vragen aan de minne ontdekken, dat deze met eene venerieke z;ekte behebt is, en, door het zogen, het kind daarmede befmet heeft, vanwaar dan die affchuwelijke ziekte verder op moeder en vader is overgegaan. Dat de ouders, bij zulk eene ontdekking, in groote

ver-

Sluiten