is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rSoÖ verhandelino over de gasverlichting.

verhandeling over de gasverlichting.

(Vervolg en Slot van Bladz. 656.)

De Heer murdoch, in zijne zuiveringen van het gas, meer en meer naar vvensch Hagende, verlichtte met hetzelve niet alleen al de , vertrekken der katoenfabiijk, van de Heeren Philips en lee te Manchester, eene der uitgebreidfte in geheel Groot - Brittanje, maar ook de kantoren, pakhuizen, en zelfs het daaraan gelegene woonhuis, tot die uitgebreide (richting behoorende. Dan hoezeer ook, door dit een en ander, van het nut, en de deugdelijkheid zijner ontdekking en uitvinding vergewist, deed echter de zedigheid, diens waarlijk ver» dienftelijken mans, hem dezelve als zoo eenvoudig, en voor ieder mogelijk befchouwen, dat hij daaraan geene de minfte waarde of verdienfte hechtte, en, dien ten gevolge, tevreden zijnde, iets te algemeenen nutte te heboen mogen bijdragen, zich onthield van, gelijk anders, in dergelijke gevallen in Engeland gebruikelijk is, het Gouvernement om eenige aanmoediging, of bevoorregting, dienaangaande te verzoeken.

Veel minder kiesch echter, fcheen de Heer van accum hierover te denken, daar deze, met de ontdekkingen van den Heer murdoch bekend geworden zijnde, niet alleen over de nieuwe verlichtingswijze, zeer breed uitweidde, maar zich zelfs niet ontzag, deze lütvinding aan zich zeiven toe te fchrijven, ja, wat meer is, onbefchaamd genoeg was, zich, als Uitvinder, bij het Gouvernement voor te dragen, en alzoo, mogen wij zeggen, de eerloosheid had, van zich de vruchten toe te eigenen, die niet zijn, maar eens anders regtmatig eigendom waren; welke onbetamelijke handel» "wijze, den Heer murdoch, op aandrang zijner vrienden, bewoog, zijn regt, wegens eene zoo fchandelijke onderkruiping te doen gelden , en zich, bij het Gouvernement, dienaangaande te beklagen; ten gevolge van welken ftap, hij ook, door eene akte van het Parlement, als de eerfte Uitvinder erkend werd.

Het