is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brussel, en deszelfs inwoners, in 1817. 715

en fpringen fchichtig in de hoogte; alles is geheel beweging rondom den Heiligen, die zijn lijden fehijnt te vergeten, op het zien van twee Engelen, welke hem den" palm van het martelaarfchap aanbieden, ln eene andere zaal ziet men de fchets van het zich op het Huis in het Bosch bevindend tafereel der zinnebeeldige intrede van frederik hendrik, Prins van Oranje, in s Gravcnhage. Deze Prins wordt aldaar voorgefteld, ftaande op eenen zegewagen , befpannen met vier, door hercules, mercurius, mars en saturnus bellegen paarden, onder welker voeten de haat en de tweedragt vertreden worden. De Held wordt gekroond door den Genius der overwinning. Verder ziet men de Iiollandfche Maagd, den horen van overvloed uitftottende. In de wolken vertoonen zich tverfcheidene Geniën met gedenkrolkn in de handen, nevens de Faam, welke de groote daden des Helds vermeld. De zegewagen is omgeven door 's Vorften krijgslieden, en door drie vrouwen, welke den Held eerekro.onen aanbieden. Ter zijde vertoont zich een te paard zittend Krijgsheld. Deze fchets is \ art jACOB jordaans. -Verder onderfcheidt meti een taf ree; , voortredende de onthalzing van den Heiligen joannes , door franken; een ander, waarop verbeeld wordt, de Infante isabella, de gelukwenfchingen ontvangende over het fchietcn van den vogel, in het jaar 161$, door anthonij sallaert (*j ; een ander, waarop is afgebeeld een ommegang of procesfie op de Grand Sabkn, door denzelfden fchildcr; eene fcbilderij , voorftellende de drie Wijzen uit het Oosten, komende om het Kind jezus te aanbidden, door rubbens ; een Ex volo, door le guerchin; eene afbeelding van christus in het graf, door carrache; eene andere, voorftellende de opheffing van het Kruis, door vaN dijck; een uitmuntend ftuk, verbeeldende de bekeering van allouyn, uit het gedacht der Hertogen van

Au-

C) Onder de Vorften en Groeten, welke te Brusfel den vogel gefchoten hebben, vindt men, onder het jaartal 564, opgeteekend WH-lem, Prins van oranje, en, onder het jaartal ts66, Willem , Graaf van nassau, Nog heden ten dage zijn de Brusfe* laars groote liefhebbers van het boogfehieien, en er beftaan in Brusfel verfheidene genootfc happen van dien aard, waarvan de leden van tijd tot tijd om den prijs dingen. Te wenfenen ware het dat in het noordergedeelte des Rijks het ellendig kolven door deze regt mannelijke oefening mogt worden vervangen.