is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74?

sic transit gloria mundi.

sic transit gloria mhndi.

(Uit het Franschf}

Willem de Veroveraar, Hertog van Normandie en Koning van Engeland .... had naauwelijks de oogen gefloten, of al de hovelingen verdwenen van zijn hof. Zijne hofbeambten waren op niets anders bedacht, dan op het plunderen van zijn paleis: willem, Aartsbisfchop van Konen en herloin van Couteville, waren de eeniglle, welke de begrafenis bezorgden. Men deed het ligchaam naar Caen brengen, om aldaar in de, door willem gedichte, St. Stevens Kerk begraven te worden. Zoo als dè lijkitaarfie de ftad binnen kwam, ontftond er brand, en een ieder fpoeclde zich ter hulpe, zoodat men het aan de Geestelijken van de St. Stevens Kerk overliet, het ligchaam van den (lichter van hun Klooster verder te vervoeren. Op het oogenblik , dat men gereed ftond het ligchaam ter aarde te beftellen, zeide zekere ascëlin , een burger van Caen: „ de „ grond, waarover gij befchikt ter begravinge, is mijn s, eigendom. De Koning, nog Hertog zijnde, heeft „daarvan, tijdens mijn' vader artur , gewelddadigliik „ bezit genomen, om daarop dit Klooster te bouwen. Ik „ eisch mijn eigendom terug, en (lel er mij tegen, dat „ de overweldiger daar zal begraven worden." _

De zaak onderzocht en waar bevonden zijnde, gaf men ascelin zestig Huivers (+), ter betaling voor den grond, met belofte van hem, voor al het aan zijn' vader ontnomene, fchadeloos te zullen ftellent

Toen

Deze, nu geringe, fom, was toen- ter tijd ongetwijfeld van eenig aanbelang. Zoo vindt men V. I. P. 827, C. 2. Monu« mens anciens du Couite de saint-genois, op de inventaris der archiven van de Rekenkamer van Rijsfel, gewag gemaakt van eene jaarrente van tien livres parifis, welke door gérard de flinrs, Geiteimfchrijver des Graven van Vlaanderen, aan geraRD, gezegd mules, op Maandag 11a Rerainiscere, van het jaar 1293, betaald is,

de redacteur-