Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 35 -

voor aangewezen het open havenfront aan den Y-kant, ofschoon de Amsterdamsche autoriteiten zich met kracht daartegen verzetten, omdat de stad zoo haar gunstig gelegen haven zoude verliezen. Aan Cuypers werd de opdracht gegeven op die plaats aan het einde van het Damrak het Centraal Station te ontwerpen, door hem op geniale wijze uitgevoerd ; terwijl hem er geen verwijt van gemaakt kan worden, dat door zijn meesterlijke schepping, noch het scheepvaart-, noch het spoorwegverkeer voldoende gebaat worden.

Het is vooral door zijn luisterrijke kerkgebouwen, dat Cuypers het Amsterdamsche stadsbeeld op zeer bijzondere wijze heeft verfraaid.

De groote S. Willibrordus aan den Amsteldijk met zijn slanke torens en stouten koepel wekt ieders bewondering, en is een blijvend bewijs van Cuypers' fijn schoonheidsgevoel, door juist op die plek, aan het breede water, zulk een grootschen tempel te doen verrijzen. Vooral nu de kerk eenige jaren geleden voltooid is, kan zij de schoonste van Amsterdam genoemd worden.

Ook de „Posthoorn" aan de Haarlemmerstraat is een sieraad van deze buurt. Zij is gewijd aan O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen en hare drie torens geven een frissche levendigheid aan deze eentonige straat. Een geniale oplossing voor een kerkgebouw op een onregelmatig beperkt terrein geeft Cuypers' H. Maria-Magdalena-kerk aan de Spaarndammerstraat. Ook hier weer die sierlijke afsluiting van het stadsbeeld door het kerkgebouw in een onaanzienlijke buurt; evenals dit het geval is met de eenvoudige S. Dominicuskerk in de Spuistraat.

Zonder zelfs al de particuliere woonhuizen, volgens de plannen van Cuypers gebouwd, noch de gestichten, als het S. Pius-Gesticht in de Kerkstraat, er nog bij te voegen, kan niemand Cuypers ontzeggen, dat hij een hoogst voornaam aandeel heeft gehad in de nieuwere uitbreiding van de Hoofdstad volgens zijn altijd voortreffelijke plannen ; en dat zijne bouwwerken behooren tot de schoonste gedeelten van den stadsopbouw in dien tijd.

Sluiten