Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 47 -

Vlodrop had een gerecht, „dependeerende van den huijse ende borgh Vlodrop", dat in hooger beroep onderworpen was aan „den hoofdgerichte" van Roermond. Ook werd het dorp bestuurd door twee regeerende schepenen, die de dagelijksche bestuurszaken nagingen.

In het laatste der XVIle eeuw, om niet verder terug te gaan, was Herman Cuypers, de brouwer, die het bovenomschreven huis aan de Markt bewoonde, laetschepen van den Borgh en tevens besturend schepen van het dorp.

De zittingen van het gericht werden op het nog bestaande kasteel in het zaaltje links, de bestuurszittingen van schepenen en raad ten huize van den schepen Herman Cuypers gehouden. De familie Cuypers was te Vlodrop van ouds gevestigd en wanneer men de oude perkamenten gichtboeken en protocollen openslaat, dan spreekt nog menige bladzijde van die familie. Herman Cuypers was op 29 April 1691 te Vlodrop voor den pastoor gehuwd met Ida Chrisüna Clout den Baers, dochter van Jacobus en Ghristina Beene, gedoopt te Vlodrop 1 Nov. 1668.

Wij halen juist dit huwelijk aan, omdat in de verwantschap met de familie Clout eene verklaring te vinden was voor de latere vestiging van een Cuypers uit Vlodrop in de Munsterabdij der adellijke nonnen te Roermond.

Jacobus Cuypers, gedoopt Vlodrop 24 Januari 1699 volgde zijn vader op in zijn bedrijf en ambten, werd ook dorpssecretaris en erfde later ljz der eigendommen. Hij huwde 10 Juli 1720 te Vlodrop met Maria Rulckens. Zijn broeder Theodorus Cuypers was in 1738 scholtis en stadhouder der leenen. De adellijke Cisterciencer Munsterabdij te Roermond had vele bezittingen. Rentmeester der abdij was Theodorus Clout Leonardszoon, gedoopt te Vlodrop 21 Maart 1696, een neef van Jacobus Cuypers, den secretaris en diens zoon Oerardus Jacobus Cuypers, te Vlodrop gedoopt 7 Aug. 1735. Ook was reeds eerder Maria Cuypers uit Vlodrop Kamerjuffrouw der abdisse van Weyenhorst geweest en aldaar 9 April 1721 overleden, denkelijk eene bloedverwante, zoodat er dus zichtbaar verbinding was tusschen het O. L. Vr. Munster en de familie Cuypers.

Sluiten