Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- §ó -

Station, composities als het kasteel de Haar enz. enz. enz. aan ons oog voorbij laten trekken, dan komt telkens weer naar voren de evidentie, dat wij hier te doen hebben met een dichterlijken Bouwmeester, met een fijnzinnigen kunstenaar, die voor alles in de gestalten die hij zijn scheppingen wist te geven, de romantische sfeer van een hoog idealisme wist te behouden.

Hoe logisch ook zijn gebouwen in elkaar zitten — hoe knap beredeneerd ze ook zijn geconstrueerd — die strenge logica heeft niet voor het minst afbreuk gedaan aan de zwierige elegance, aan de aangename voorkomendheid, waarvan elk zijner werken den stempel draagt.

Bij elk zijner gewrochten is het denkbeeld tot uitdrukking gekomen wat de compositie beheerschte en dat dikwijls op zoo volmaakte wijze, dat men bij de aanschouwing ervan niet het minste vermoeden heeft, welke ontzachelijke technische moeielijkheden hier zijn opgelost geworden. En het is een der vele eigenaardigheden van Cuypers geweest, dat hij die technische moeielijkheden dikwijls op schitterende wijze heeft uitgebuit en zij hem meermalen aanleiding waren tot de meest verrassende, de meest origineele oplossingen.

Wij staan voor de St. Catharinakerk in Eindhoven — het is of de beide Torens spelenderwijs zich in de lucht verheffen — zwierig en elegant stijgen de lijnen naar boven, plechtig heffen de beide trouwe wachters hun gestalte ten hemel, en toch het zijn ontzachelijke dingen, die beide machtige gevaarten en constructief zitten ze alleringewikkeldst in elkaar!

De breede geste, de nobele allure van dezen onvergelijkelijken kerkgevel is sindsdien in de kerkebouwkunst nog niet overtroffen geworden — hier is een rationalistisch bouwmeester aan het woord, maar een die tevens artiest, die tevens poëet is en wel een van het zuiverste water. Die poëzie, dat dichterlijke, vinden wij telkens terug in het werk van dezen Groote. Treedt bovengenoemde St. Catharinakerk eens binnen en laat de machtige ruimtewerking rustig tot uw gemoed doordringen, het rythmische aaneenreien van

Sluiten