is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 97 —

Voor de „Veredeling van het Ambacht" nam Dr. Cuypers een reeks van jaren zitting als Voorzitter van den Uitvoerenden Raad dier vereeniging. Vele meesters en gezellen danken hun met noeste vlijt verworven titel aan het initiatief van Dr. Cuypers om ook langs dezen weg velen te brengen tot een meer ideale beoefening van het ambacht.

In de laatste jaren van zijn leven tot aan zijn dood bekleedde Dr. Cuypers de functie van Voorzitter van het Bestuur der Roermondsche Ambachtsschool, tot wier stichting hij een grooten stoot gaf. Nauwgezet en stipt vervulde hij deze betrekking en bij plechtige vergaderingen was het treffend om te zien — wij mochten het boven reeds getuigen — met wat jeugdig vuur de oude Meester aan de jonge knapen eenige wijze lessen medegaf. ontleend aan zijn rijk en vruchtbaar leven. Vooral spoorde hij aan tot groote toewijding aan de opgevatte taak, tot staag en vlijtig werken, omdat werken, volgens hem, het universeele geneesmiddel was om met Gods hulp vele moeilijkheden, die het leven geeft, te boven te komen.

Het teekent den man, trouw aan zijn taak en zijn werk, trouw aan zijn beginsel, maar ook den Christen-kunstenaar, die aan het einde van een zoo vruchtbaar eh welbesteed leven, niet aarzelde om, trouw aan zijn God, den Oppersten Bouwheer te danken, die hem dat rijke leven schonk.

H.

7