is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 133 —

aan het tot stand komen der brug mede zouden werken.

Zij was 160 meter lang en 9 meter breed, geheel van een steenen borstwering en een kapelletje in 't midden voorzien.

Deze fraaie brug zou, als de berichten waarheid bevatten, moeten verdwijnen, wat ons noopt nog enkele minder bekende bijzonderheden mede te deelen.

Wij leven in een raren tijd. Onze voorouders trachtten zooveel mogelijk sterk en sierlijk werk te leveren en het aanzien der stad te verhoogen. Onze tijd komt en heeft maling aan sierlijkheid, maar vraagt alleen naar zakelijke voordeelen. Alles jaagt en draaft, heeft geen tijd om te wachten. Daarom moet men ook op eene brug in snel tempo vooruit. Dat de een op den ander moet wachten, is ook niet meer van onzen tijd. Daarom moet Maastricht een nieuwe, breede brug hebben, met uitgerekte bogen, om de platte schepen over eene kalme rivier te laten glijden en den door de Belgische Maaswerken veroorzaakten plotselingen overvloed van water te loozen. De Waterstaat contra de Oudheidskamer, de winstjagerij tegen 't stedenschoon, de practijk tegen de piëteit. Wie zal het winnen? 't Is te hopen, dat de monumentale brng door een vergelijk te treffen gered worde en het nageslacht ons geen Vandalenwerk verwijten kan.

Oude schilders vonden haar reeds zoo karakteristiek, dat zij de brug op hunne voorname schilderijen afbeeldden.

Jan van Eyck schilderde ze al in de XVde eeuw op het landschap bij de Madonna met den kanselier Rolin in het Louvre te Parijs (no. 1986). Het landschap met de Maastrichterbrug maakt mede den roem van de schilderij uit. Daar zien wij in het midden eene breede rivier en eene Gothieke stad, welker beide helften door een zevenbogige brug verbonden zijn. Links staat een vierkante poorttoren in het water. Brug en toren zijn verbonden door een houten brugdek, zooals dat ook vroeger was.

In het midden der XVIIe eeuw schilderde Joris van der Haagen (1615—1669) de brug en de wederzijdsche oevers van een grintplaat uit in de rivier. Het stuk, in het bezit van een nakomeling van den schilder, te 's Gravenhage