Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

Martin Schenck, een familielid van den beruchten Maarten, en Gerard Roerkens, die de voorname mannen waren in de oplossing van het grensverschil tusschen Sevenum en Maasbree.

Men sprak toen altijd van Brey. De schatheffers brachten in November de belastingpenningen zelf naar Roermond aan den vertegenwoordiger der regeering, den licentiaat van Nederhoven en verteerden eerst 38, daarna 44 stuivers voor eten, drinken en logies.

In December moesten drie schepenen en twee gezworenen met den schutter zes dagen vergaderen met den drost en de heeren van het Land van Kessel en die van andere dorpen over de gemeenterekening, wat 32 gulden en 9 stuiver kostte. Daar waren bij : Wilhelm Verlinden, Erken van den Broeck, Gerart Roerkens, Start Smetgens en Jacob Ververgart.

4 December 1596 gaf men twee vette hameien aan den Heer van Horst present, die 8 gulden kostten. Daarbij voegde men voor 36 stuiver eieren. Hein de Schut kreeg 7 stuiver tot teergeld, om de geheele zaak aan de keuken op het Huis Horst af te leveren.

Tusschentijds kwamen soldaten van Venlo, die een ton bier van 4 gulden en 6 stuiver uitdronken.

Eten en drinken scheen bij die menschen hoofdzaak.

Verder kregen de stadhouder een present, de soldaten, aanvoerders en al wie men noodig dacht te hebben, om grooter onheil af te weren.

Zoo waren de gemeentebestuurders steeds in zorg en in angst voor het heil van de gemeente.

Het landsbestuur beschermde de gemeenten niet tegen overval en verarming, maar zocht zooveel mogelijk geld uit de gemeentekas te halen.

De toestanden waren treurig en geslachten hebben geleefd en zijn verdwenen, die niets anders gezien hebben dan oorlog, geweld en soldaten-tyrannie.

Ook Sevenum heeft daaronder, blijkens boven aangehaalde oorspronkelijke aanteekeningen, langen tijd geleden.

Sluiten