Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBEOORDEELING.

Geschiedenis van het Bisdom Roermond.

De nieuwe aflevering van „Limburg" is ter perse. Toch moet en zal er nog 'n woord gezegd worden over de pas deze week verschenen: „Geschiedenis van het tegenwoordige Bisdom Roermond en van de Bisdommen, die het in deze gewesten sijn voorgegaan door Jos. Habets, voortgezet door Dr. W. Goossens. Vierde deel. Eerste stuk. De Fransche Revolutie. Het Concordaat. J. J. Romen en Zonen, Roermond". Want 't is 'n gedenkwaardig feit, dat hiermede het, reeds in 1892 verschenen, derde deel van Habets, wordt voortgezet.

Niet enkel dit. Dr. Goossens toch voegt er de blijde mededeeling bij : „Het tweede stuk is persklaar en aan het derde wordt gewerkt in het vertrouwen, dat het met Gods hulp binnen korten tijd mag gereed komen".

In afzienbaren tijd zullen wij dus 'n volledige Geschiedenis van het Bisdom Roermond tot op onze dagen bezitten. Dit feit is 'n gelukwensch waard. In de voorrede geeft Dr. Goossens de ietwat zonderlinge geschiedenis der „Geschiedenis". Wat thans (in 't lste stuk van het 4de deel) gegeven wordt is niet enkel uit Habets' pen gevloeid, maar 't werd reeds in 1893 gedrukt. Dr. Goossens heeft het „uit piëteit voor den grooten Limburgschen geschiedvorscher" „behoudens druk- en stelfouten onveranderd weergegeven", al voegt hij er aan toe: „de noodige ophelderingen en verbeteringen volgen later".

Nu wensch ik voor niemand in piëteit jegens Habets onder te doen. Want Habets' Geschiedenis sluit waardig aan bij Havensius' „Commentarius de erectione novorum in Belgio Episcopatuum etc." (17e eeuw) en Knippenbergh's „Historia ecclesiastiek ducatus Gelriae" (18e eeuw). Hij was 'n werker van groote kennis, belezenheid en geestkracht.

Maar toch ! Liever had ik in den huidigen tekst de

Sluiten