is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 26 —

[fol. 7 verso]

huise off anderswair in sijnen naeme sittende hedden ind sulx nae der offen geschieden, off dat derselve dije missen staen liet, end niet en dede, soe zullen alsdan die overste kerckmeysters mit der bruerschappen van onser liever Vrouwen vurss. indertijt mit den Erffgenaemen van mijnre wegen wesende wie vurss : eynen anderen setten, ind den voersten (eersten) aefzetten moegen, die den dienst sijn levenlanck soo verre hij eerlijck leeft, hebben ind bedienen sall.

Ind seyndens derselff gestorven weere, sal die collacie wederomme gevallen sijn ind blijven aen mijnen Erven vurss. Ind dit alles bij conditiën, ind vurwaerden als vurss. steyt.

Ouch is gevoirwaert ind uitgesonderd in deser fondaciën, offt geviele, dat mich Johan v. Lomme, mijnen soen, ind Dederich van Cruchten scholtet vurss. in eenigen tijt eenige indracht off hindernisse in dese collacien geschege van jemandt hij weere wije hij weere, off dattet mich Johan v. Lomme den alden vs. geliefden in mijn en leven einige vordercapelle off altair van nyhes op te stichten offte fondieren, daerinne ich dan der meening wuerde vorder giften ind aelmissen toe te geven, ind te stichten, dat alsdan deze fondacie van nieten wesen sall, ind blijven, ind sullen ich ind mijne erven vurss: bij sulcken gevalle wie vurss. alle tijt macht hebben dese ses missen vurss. van den altair ind uitter (buiten) der kercken vurss. te transfereeren op enige andere plaetse binnen of buiten Ruermond, soe ind daer (waer) it mich, of huen gelieven sall, sonder becroenen van ijemands.

Item sall dijes priester vurss. alle tijt die misgewaden, als kelck, misbueck, casulen, alben ind kertsen (kaarsen), den Bruerschappe vurss. toebehoorende in desen missen vurss. gebruycken.

Ind dairvoor sal ich Johan v. Lomme vurss. der voorgenente bruederschappen noch vorder (verder) danckbaerheit bewijsen.

Ind want ich Diderich in den Winckel, Pastoor indertijt der moederkercken binnen Roermonde vurs. voer mich end mijne naecommelingen, sulcke fondatie, collatie ind