is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

[fol. 9. verso.]

ind sullen ouch allemael hebben een broot ind eenen braspenninck dairop.

Dije twee altste meijsters der bruerschappen voerss. sullen hebben om haeren arbeit

alle quatertemper, elck eenen braspennink, ind die commendacie te doen eyn oort min dan twee stuijver,

ende den Custer van der kircken sullen sij allemael geven eynen vleems,J)

ind voor dat backloon der sesse malder roggen vurschreven ende die broeden uytter des beckers huijs, in onser liever Vrouwen Choir te draegen, sijn geordonneert alle jaere vier-entwintich braspenningen ; summa dat dese spinde alle jaere aen gelde beloupen sall, behalven dat broot, is derthien guldens current en thien stuivers.

Ind als die spinde alle jaere viermaels gedaen is, in manieren vurschreven ende die sesse malder Roggen betaelt sijn, so wes dan nog aen die vurgenoemte jaertsijns oeveren mochte, dat geeft Johan van Lomme vurschreven onser liever Vrouwen Bruerschappen vurschreven tot volloost des gelucht op ten altair; ind is te weten dat die vurgenoemte goltgulden niet hooger gerekent en sijn dan op twee hornsguldens, ind elck hornsgulden op twaelff brabants stuyvers, niettegenstaende dat die brieve vermoegen golde gulde van gewichte off die weerde ; wat men dan daer voor crijgen can, dat solder bruerschappen vurschreven allet dienen.

Dese ordonnancie van der spinden vurgenoemt will Johan van Lomme vurgenoemt so lange als he leeft selff doen ind uytrichten, dan nae sijnen doodt, soo sal die bruerschappe vurschreven die spinde voortaen doen ten ewigen daigen toe, sonder ijemants tegenseggen oft becroonen (bekreunen).

Item in deser ordonnancien en oevergiften der spinden vurschreven heeft Johan van Lomme der alde openbaerlijcken uytgescheiden, oft saick weere dat die bruederschap vurschreven sulcke sesse enckel gulden jairlicx tsyns, als Margriete van Verningen sijn lieve huysvrouwe zeliger gedechten, derselver bruerschappen aen die stadt van Roermunde bewesen

i) Blz. 58. [fol. 10. recto.]