is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Aengaende die gulden cassuffels.

Den 17 dec. 1616 bij den semptlichen broederen veraffscheyt, dweel tot Antwerpen gepresenteert worden, den stoff tot die twee dienrocken te maecken, die breijde (de breedte v. d. stof) voor eerst te meten, om te weeten wie veel ellen men van doen (noodig) sall hebben, endevoorts om den prijs te schriven.

In festo Praesentationis B. Mariae oock ter Missen te commen.

Insgelijcx dat alle broeders ende susters op dach Presentationis B. Mariae, wesende den 21en November, inden heiligen dienst der missen, wie op andere gelijcke feestdaegen, te weeten Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis, Nativitatis, ende Conceptionis, ten offeren gaen sullen, alles op voorige pene.

Dobbel boote soo hun peen niet en betaelen.

Ende ten derden, dat diegeene die sich te soecken maecken hunne pene oft boete te betaelen, dat die in dobbel peen sullen vervallen sijn. [folio 19.]

[fol. 20. recto.]

Renten van onser liever Vrouwen Broederschap

dewelcke door de meesteren derselver ontfangen, ende bereeckent worden. Eenen brieff van ses Goltguldens in spetie op de stadt van Roirmonde de dato 1492, verschijnende op „Vincula Petri" (=z 1 Aug.)

Wer Burgemeisteren, Schepenen, Raet, ind gemeijne Burger ind Ingeseten der stadt van Ruremunde, Bekennen mit desen apenen Brieff, vur ons, onse erven, ende naecommelingen, dat wij met eendrechtigen raedt, ind guet duncken onser alre, omme gemeenen oirber ind proffijts wille onser Stadt verkocht hebben, ind verkoupen mit desen brieve aen onser statt ind aen onser stat renten ind guede (goederen) ind