Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

ind leveringen der vurgenoempte jaerrente, et weere in deele ofte mael — versuymlich wurden.

Teyns dat ons Burgemeestere dan indertijt van der meesteren indertijt der vurgs. bruederschappen off. haên sekeren baden oevermits Scepenen van Ruremunde gemaent weren, soo moegen dieselve meysteren off huen seker bade alsdan ellix daigs voirt vrijlich daerop ter penen Rekenen, off verten in huens selffs huijse off enderswoe daer sij willen : Dijn ort van eenen Rijnschen gulden op onse stadt, ende op onser stadtrenten ind guet, ind op ons, ende op onsen Erven, ende naecommelingen, ind op onsen ende op huen guede sonder affcortinge des vurgn. hooftgelts ind jairtsijns, williche pene, ende teringe vurss. wie huen geloeven guetlich und wail te betaelen, mit des vurgl. hoiftgelde ind jairtsijns; und wanneer die meysteren (indertijt der vurgen. bruederschappen) derre peenen ende teringen vurss: dan niet meer duen noch langer lijden en willen, soo erkiesen wir mit desen brieve vur ons, onze erven ende naecommelen, und bidden allen Heer Richteren ind Steden, geestlich ind wereltlich onder welcken ind wair wie off onse naercomelingen met lijve off mit guet bevonden wurden, dat die tot versoecke der meesteren (indertijt der vurgen. br.—schap) off hairs sekeren baden die vurgenoemde heuftsomme, (hoofdsom) hondert Rijnsche gulden met den jaertsijns vurss. off den jaertsijns alle jair mit alle derre penen, ende teringen vurss. daerop gegaen als vurss. is aen ons stadtrenten ind guet ind aen ons ind aen onsen Erven, ende naecommel. ind aen onsen, ind aen huens guede ind aen mallinck vur all vuijt willen richten, ind penden, off vuijt duen richten en penden als schoult, die voor Gericht bekant ind mit allen rechten vervolgt, ind gewonnen werde alle argelist hier inne uitgescheiden.

Te getuige ind ter conden dese saicken, soo hebben wij onsen grooten zegel van onser stadt mit onse allre wille weten, ind guetduncken aen desen brieff doen hangen.

Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vier hondert twee en negentich, op Sint Petersdag ad Vincula (= 1 Aug.) (Wordt vervolgd.) [fol. 21. recto.]

Sluiten