Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

deze drukkersorganisatie geeft dhr. Versterren dan nog eenige nadere inlichtingen. Ten slotte wordt de wensch van Notaris van Wessem gemaakt tot wensch van de geheele vergadering, terwijl aan den Heer Bern. Claessens, die intusschen ook ter vergadering was gekomen, nu hij 25 jaar reeds ons periodiek heeft gedrukt, onder algemeene instemming door den Voorzitter en dhr. de Nerée specialen dank wordt gebracht.

Na deze artikelsgewijze behandeling komt nu in stemming de vraag of onder deze veertien voorwaarden de fusie wenschelijk wordt geoordeeld.

Met algemeene stemmen wordt ook deze vraag bevestigend beantwoord, zoodat hiermede — waar ook het Maastrichtsche Genootschap de fusie aanvaardde — deze een feit is geworden.

Notaris van Wessem maakt zich dan tot tolk der vergadering door aan den heer van der Grinten dank te brengen niet alleen voor de leiding dezer vergadering, maar tevens voor alles wat hij voor de totstandkoming der fusie heeft gedaan. Niet slechts ging van hem de stoot uit om tot een fusie te komen, maar ook bij de daaropvolgende onderhandelingen heeft dhr. van der Grinten de belangen van „Limburg" op uitstekende wijze voorgestaan.

Deze woorden, alsmede het voorstel om aan de beide voorvechters van „Limburg", de Heeren van Beurden (Eerevoorzitter) en Snackers (Voorzitter) telegrammen van hulde te zenden, vonden algemeene instemming. Den Heer Snackers werd bovendien telegrafisch een spoedig herstel van zijn ziekte toegewenscht.

Met een dankwoord van den waarnemenden voorzitter aan de aanwezige leden voor hun opkomst, sluit deze vervolgens de vergadering.

MR. RENÉ HÖPPENER, Secretaris.

Sluiten