Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

[fol. 24.]

synde, ter handen gestelt ende by een yeder van hun onderteyckent worden.

Ita resolutum die, mense et anno ut supra, ende was onderteeckent, Jac. Oeveren, Decanus Ruraemundensis ; J. v. Lith ; Oerardt van Zoutelande ; Gerardt Bordels Consiliarius ordinarius S. R. M.; J. Oilkens, Consiliarius et Mamburnus Regius; Joannes van Winden, Proto-medicus et Scabinus; D. Dellano Velasco ; Goss. Dulcken; Gelis van Zoutelande.

[fol. 25. recto.]

Eenen brieff op de Stadt van Ruremonde

van negen goltgulden in spetie, waervan alleenlyck ses derselver goltgulden aen dese Broederschap betaelt worden, als blyckt by de Transfixbrieff, die gedateert is anno 1499, ende den principaelen anno 1481. Vervalt prima Aprilis.

Dient dese rente om alle daechs savonts onser Liever Vrouwen Loff in onse Moederkercke mit schoolmeester ende clercken to singen, ende „organis" te spelen.

Wir Burgemeester, Scepenen, Rait ind gemeenen burgeren ind Ingesetenen der stadt van Ruremundt, bekennen mit desen oepenen brieff vur ons, onse erven und naecommelingen, dat wer met eendrechtigen raede ind guetduncken onser alre, omme gemeenen oirbairs ind proffyts wille onser Stadt vercocht hebben ind vercoupen mit desen brieff, aen onser stadt ind aen onser stadt Renten ind guede, ind aen ons ind aen onsen erven, ind naecommelingen, ind aen onsen, ind aen haeren guede ind aen mallinck vur all negen bescheiden, overlentsche rynsche korvorsten gulden, goet van golde ind swaere van gewichte, jairlix ind erffelix t'syns off die weerde daervur aen anderen gueden gemonten gelde indertyt der betalingen tot Ruremunde genge ind geve Gerart van Rey ind Eisen synen wetlicken wyve, ind haeren beider erven den vurgenoempten jaertsyns tot eenen

Sluiten