Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 76 -

[fol. 32. recto.]

swaere van gewichte vur datum dis brieffs gemont, ind geslaegen, ind mitten weerde dairvur — aen anderen goeden gemunten golde indertyt der lossingen — bennen Roermonde genge ind geve ind mit den jairtsins ind mit eynen Rynsschen gulden van cost dis Brieffs, doch in sulcker vurwairden, soo wanneer dat wy off onse naecommelingen den vurgenoemden tsins ind jairrente lossen ind affleggen willen, dat sullen wy t'eerst den vurgenoemden Peter Budelmecker ind synen wyve off yer erven eyn halff jaer te vooren kondigen ind te weeten duen. Ind weert saicke dat wer off onse naecommelingen den vurgenoemden t'syns alsdan niet en losden noch aff en lechten binnen den halff jaer nae den kunt duen als vurschreven is, off dat wyr ouch eenichs jaers aender betalunge ind leverunge der voorgenoemden jaerrenten, — et weeren in deel off te maele — versuymüch wurden, teyns dat onse Burgemeesteren dan indertyt von Peter Budelmecker ind synen wyve vurschreven off yere erven off oevermits yeren sekeren bade aevermits Schepenen van Roermunde gemaent weren, soo moegen dieselven Peter Budelmecker ind synen wyve off yeren Erven, off yer seecker bade alsdan ellix daigs voorts vrylick dairop ter penen Rekenen off verteren in yeren selffs huys off anderswaere, daer sy willen, eenen halven alden grooten Tornoyse1) skonincx monten van Franckryck op onse Stadt ind op onser Stadt renten ind guet, ind op ons ind op onsen Erven, ind naecommelingen, ind op onsen ind op yere guet sonder affcortinge des vurgenoemde hooftgeltz of jaertsyns, welcke penen ind teringe vurschreven wir huen gelaven guetlich ind wael te betaelen mit den hooftgelde ind jairtsins vurschreven. Ind wanneer Peter Budelmaecker ind syne wyff vurschreven off yeren erven off yeren seecker bade derre penen ind teringen vurschreven daerom niet meer duen noch langer lyden en willen, soo erkiesen wy met desen oepenen brieve voor ons, onse Erven ind naecommelingen und bidden allen Heeren Rechteren ind steden, geestelick ind wereltlich, onder welcke ind waer wir off onse naecommelingen met Iyve off met guet bevonden werden, dat die tot versoecke Peter Budelmeckers ind syns wyffs voor-

i) Zie Bijlage I.

Sluiten