Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79 —

gelaest aenden vurgenoemden tsins binnen jair ind dach alle rechte aenspraecke aff te doen, ind Johan Hillen de rechter vurschreven heeft die vurgenoemde drye Rynssche guldens jaerlycx tsins voort beleent ind opgedraegen Dirck Steenbitser vurschreven ind heeft huem ind syne Erven daerinne gesat ind geerft alse recht ind gewoenlich is, beheltenis mallinck syns rechts. Ende et is mit gevurwaert, dat Henrich van Osen, ind syne wyve vurschreven off haeren Erven die vurgenoemde drye Rynssche guldens jaerlycx tsyns wederomme lossen ind affleggen moegen van nu Paesdach naestcommende oever vier jaeren, wanneer sy willen off connen binnen derre tyt mit 't sestich Rynssche guldens goet van golde ende swaere van gewichte, off mit der weerde daervoor indertyt der lossinge genge ende geve, ind mit den tsins. Ind weere saicke, dat sy de niet en losden in maeten als vurschreven is, soe sal der vurgenoemde tsins dan euwelick aenden vurgenoemde onderpande vererfft syn ind blyven Dirck Steenbitser ind synen erven vurschreven, sonder alle argelist, in oorconde des brieffs openen besegeit mit onse segelen. Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vierhondert achtentzestich op Sinte Getruydenavont Virginis (16 Maart).

Wer Johan Hillen der Jonge, Richter op dese tyt, Hubrecht von Hushoven ende Rabeth van Dursdall Grontson, Scepenen tot Ruremonde, tugen, dat voor ons kommen is Dirck van Cruchten, Scholtet indertyt tot Ruremonde, mit consent Cathrynen syne wetlicke huysvrouwe, ende heeft met rechten vertegenisse wetlich ind wael gegeven ind vercocht drye Rynssche guldens goet van golde ind swaere van gewichte jairlycx ind erfflich tsyns die geschreven staen inden principaelen brieff, daer desen brieve mit eenen transfixe doorgesteken is, Johan Hillen ind Mechtelden syn wetlicker huysvrouwen, ind haere beider Erven den vurgenoemden tsyns tot eenen Erffrecht te hebben ind te besitten, alle jaer ind erfflich den vurgenoemden tsins te heffen ende te beuren naer inhaldt des principaelen brieffs vurschreven. Ende Dirck van Cruchten voorschreven heeft huen gelooft aen den vurgenoemden tsins binnen jaer ende

"1

Sluiten