is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

[fol. 37. recto.]

dach alle rechte aanspraeken aff te duen ende johan Hillen der Richter vurschreven heeft die vurgenoemde drye Rynssche guldens jairlycx ind erfflycx tsins voort beleent ind opgedraegen Johan Hillen ende Mechteiden syne huysvrouwen vurschreven ende heeft huen ind haer beiden Erven daerinne gesat, ende geerft alse recht ende gewoonlyk is. Beheltenis mallincx syn rechts sonder argelist. In oorconde onsen segelen aen desen openen transfixbrieff gehangen. Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vierhondert twee-entzeventich, des Saterdaigs naer Sinte Remakels dach (5 Sept.).

Wer Diderich van Cruchten Rechter, Johan der Haen, ende Arnoldt Neutken, Scepenen tot Ruremonde tuigen, dat vur ons kommen is Johan Hillen, met consent Mechteiden synre wetlicher huysvrouwen, ind heeft met rechten vertegenis wetlich ind wael gegeven ind vercocht drye Rijnssche guldens jairlycx tsyns, die geschreven staen in den principaelen brieff, daer dese brieff mit eenen transfixe doorgesteken is, Rabet van Dursdale ind Dirck Hillen als meesteren van onser liever Vrouwen Broederschap op der Porten in behoeve der selver Broederschap den vurgenoemden tsins tot eenen erffrecht te hebben ind te besitten, alle jaer den vurgenoemden tsins te heffen ind te beuren nae inhalt des principals brieffs vurschreven, ind Johan Hillen vurschreven heeft huen belooft aenden vurgenoemden tsins bennen jaere ind daege alle rechte aenspraecke aff te doen, und Diderick der Rechter vurschreven, heeft die vurschreven drye Rynssche guldens jaerlicx tsins voort beleent ind opgedraegen den meesteren van onser liever Vrouwen Broederschappen vurschreven ind heeft huen in behoeve derselver Broederschap daerinne gesath ind geerft alse recht ende gewoonlick is, Beheltenis mallincx syns rechts, sonder argelist. In oorconde onsen segelen aen desen oepenen transfixebrieff gehangen. Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vierhondert vierentseventich des Sonnendaigs naer Sint Bartholomeusdach (28 Augustus).

[fol. 44. recto.]

Alsoo Albrechts van Waldoys hoff, Brandts hoff genannt, tot Ooll in behoeve und soe vollest der erfmissen op onser