Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

[fol. 51. verso.]

der weerden als vurgecleert steyt, sonder argelist ind beheltenis mallinx syns rechts. In oorconde diss brieffs openen besegeit met onsen segelen gegeven int jaer ons Heeren duysent vyffhondert ende acht, des teenden dachs inden Aprill des maentz.

Wir Dederick van Cruchten richter, Rabet van Dursdaell ind Goddart van Nederhoeven, scepenen tot Ruremonde tugen dat voor ons kommen is Willem van Vrymershem mit consent Elisabetten synre wetlicker huysvrouwen, ind heeft met rechten vertychnisse wetlick ind wail gegeven ind vercocht sulcke drye bescheiden Rynsche gulden jaerlycx tsyns als geschreven staen inden principaelen brieff daer dese brieff mit synen transfix doorgesteken is, Johan van Lom ind Margrieth van Vervich synre wetlicher huysvrouwen ind haer beider Erven den vurgenoempten tsyns tot einen erffrecht te hebben ind te besitten ; ind Willem van Vrijmershem vurschreven heeft huen gelooft aenden vurgenoempten tsyns binnen jaer ende daige alle rechte aenspraeck aff te doen, ind Diderick van Cruchten den richter vurschreven heeft den vurgenoempten tsyns voort beleendt ind opgedraegen Johan van Lomme ind synre huysvrouwe vurschreven, ind heeft huen ind haer beider erven daerinne gesath ind geerft alse recht ind gewoenlick is, beheltenis mallinx syns rechts. Ende et is mit vrundtschappe bevurwaert, dat Willem van Vrymershem ind syne huysvrouwe vurschreven off haere Erven die vurgenoempte Rynsse gulden jaerlix tsyns wederomme nae sich lossen moegen, alle tyt wanneer sy willen off connen met vyftich bescheiden enckel Rynsse gulden off mitter weerde daervur aen alsulcken partes van gelde als hiernae beschreven volgt: Te weeten met bescheiden enckele gulden van gewicht, off mit Hoernsse gulden, off Gulicker gulden, halff Hoernsse gulden ind halff Gulicker gulden die seven Hoerns gulden voor drye enckele guldens te rekenen ind op elcken Gulicker gulden eynen brabants stuiver und mit den tsyns, sonder argelist. In oorconde onser segelen aen desen oepenen transfixebrieff gehangen. Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vyffhondert ind sestien op Sint Bernardusdach Abbatis.

Sluiten