is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02

[fol. 57.)

Op huyden den 6en September 1600 hebben wy ondergeschreven respective broedermeesters ende broeders van onser Liever Vrouwen broederschap alhier binnen Roermonde met Joncker Michiel van Eyck etc. overcommen, ende vergeleeken wegen allen achterstedigen interesten, soo syne Edele jaerlycx is geldende aende voorschreven broederschappe uuyt synen Hoff tot Maesbracht gelegen, dermaeten, dat hy promptelyck sal tellen de somme van twee hondert eenentachentich guldens, vyff stuivers lopende munte, waermede alsdan voldaen sal wesen alle achterstedichheyt totten jaere 1698 incluys ; ende hebben die voorschreven Broedermeesters ende broeders syne Edele daervan ten selven daege volcommene quitancie gegeven, mitsgaders van vyffenveertich guldens, derthien stuy vers, ende eenen halven, munte naer den placcaet van costen vande processe, die doch aen den voorschreven Joncker Eyck om redenen syn geremitteert, des t'oirconde hebben dese onderteeckent. Actum Ruremundt ten daege, maende, ende jaere als boven. Was onderteeckent: Michiel van Eyck, O. Cocx, G. E. de Bree, Tilman Woestinck, N. Maen.

[fol. 60.]

Eenen besegelden brieff van vyffendetwintich

guldens jaerlycx vervallende op den 18 Martii, staende op 't huys aender Craenpoorte, nu toebehoorende Corst Jacobs, ende syne consorten, hercommen van affgelachte penningen, ende fundatiën, als inden brieff expresselyk vermeit staen.

Hier moeten diaecken ende subdiaecken uuyt betaelt worden mitte somme van 15 gulden ende tot spindong van koelen voor den armen 10 gulden.

Wy Guillaume Henrich van Randenraet Richter, Johan van Afferden, ende Johan Baptiste de Haen, der Rechten Licentiaeten ende Schepenen der stadt, ende heuftgerichts