is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

[fol. 61.]

voorgenoemte jaerlycxe rente van vyffendetwintich guldens voorts beleent ende aende voorschreven meesteren van onser Liever Vrouwen broederschappe, ende hunne successeurs opgedraegen, ende deselve daer inne gesat, gegoet ende geerft naer recht ende gewoonte. Voorders is bevoorwaert ende expresselick geconditionneert, dat de voorschreven comparanten Henrick Smidt ende Corst Jacobs ende hunne erven de meergemelte jaerlycxse rente sullen moegen lossen, ende tenemael affleggen ten euwigen daegen toe, wanneer hun sulcx gelieft, ende gevellich sal wesen, met eene alinge somme van vyffhondert guldens munte, ende valeur als voorschreven, sampt alle verlopene pensioenen ende daerop ergangene kosten, mits een halff jaer voorgaende opcondigunge, sonder argelist. Dem toe waerer oorcondt, hebben wy Richter ende Schepenen voorgenoemt onse segelen aen desen oepenen brieff doen ende heyten hangen. Tot Ruremonde, den achtiensten dach der maendt Martii, Int jaer ons Heeren sesthien hondert ende vyftich. Was onderteeckent: Goss. Dulcken, ende besegeit met drye uuythangende segelen in groene wasch.

*) Desen brieff is affgelacht anno 1665 den 9 May door Alitgen van Baexen wethwe Hendrick Smits zaeliger ende Linnaert Coecx als man ende momboir van Soffia van Loen, syne huysvrouwe. Dese capitaelen syn wederom belacht op de stadt van Ruremonde anno 1668, den 13e Julii.*)

[fol. 61. recto.]

Wy Borgemeester, Schepenen ende Raedt, gemeyne Borgeren ende Ingesetenen der stadt Ruremunde doen condt aen allen luyden ende bekennen opentlick mit desen brieff voor ons ende onse naercommelingen, dat wy mit rypen raede ende goede deliberatie onser stadts inwoonderen om der gemeynden meerderen schade voor te comen ende te verhoeden ende om te verlichten het excessyff verschot van pennonghen, dat den Peyburgemeester Bernard Huyster int batten, timmeren ende andersints binnen dit jaer albereyts

*) Later bijschrift van een andere hand, en in klein letterschrift.