Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

(fol. 67. recto.)

mits sulcx opcondigende een halff jaer voor den verschyndagh ende op denselven erleggende 't voorschreven capitael in specie als voorschreven, verloopen pensionen ende alle costen ; ende op dat die meesters ende broeders, ende hunne naecomelingen verseeckert mochten wesen, soo van 't voorschreven capitael [: als synde penningen geprocedeert van andere der broederschappe affgelachte capitalen ende daeromme wederom aengelacht syn worden:] verloopen pensionen als alle costen.

Soo hebben wy voorschreven schepenen uuyt crachte ais boven voor ons, onse mede-Geërfden, ende Inwoonderen des gemelten kerspel, tot een vast onderpandt gestelt, gelyck wy stellen mits desen 't voorschreven kerspel in 't generael ende elckes persoon ende goederen int particulier, waer die oock vindtbaer souden moegen wesen, deselve submitterende als voor schuldt met allen rechten uuytgesleten ende overwonnen ter parate executie van allen Heeren, Hoven ende Gerichten, ende signantelick den Edelen Hove van Gelderlandt. Renuntieerende ten effecte van dyen op alle beneficiën van rechten, statuten, privilegiën, placcaten, indulten, ende alle andere desen ter contrariën, ende signantelick op den regel rechtens dicterende, dat generale renunciatie van geender weerden en is, ten sye dat speciale voorgaet. Ende opdat de voorschreven Renthefferen ende hunne naecoemelingen recht totte voorschreven jaerrente ende onderpanden souden vercrygen, soo hebben wy schoitis ende schepenen deselve daerinne geërft, ende geguet als recht ende constumelyck is. Alles sonder argh ofte list, den Landtheere ende jeder een syn goet recht voorbehalden. In oirconde van waerheyt soo hebben wy schoitis ende schepenen onse gewoonelicke ampts segulen onder aen desen openen brieff gehangen ende door onsen Landtschryver doen onderteeckenen.

Gegeven int jaer ons Heeren sesthienhondert ende vierentseventich den derthienden dach des maendts Augusti, was onderteeckent: Henricus Crebbers1) ende onder uuyt hongen

i) Secretaris van de Ammanie van Montfort en tevens in deze functie voor Asselt en Swalmen. — Maasgouw 46e Jrg. 1926, bl, 50. Een interessante Bijdrage over de cumulatie van ambten in 1680: „Ambtenaren met bijbetrekkingen", door W. G. bl. 49~52.

Sluiten