is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

[fol. 90. verso.)

Leuwen ') doen condt allen luyden ende tuygen met desen oepenen brieff, dat vur ons kommen is, Johan Hillen 2) mit willen, ende gehenckenisse Mechteiden syns wetlicken wyffs, ende heeft met rechten vertegenis wetlick ende wail gegeven ende vercocht, aen ende op eenen Camp 3) haldende vyff boenre landts, ter maeten min off meer, met all synen rechten, ende toebehueren soo wye die inder Dinckbanck vurschreven gelegen is, tusschen den haeffve tghenen wyer4) ende der straeten, aender gemeenten twee overlentsche Rynse gulden goet van golde, ende swaere van gewichte jairs ende erffthins, off die weerde daervoer indertyt der betaelingen genge ende geve, Hendrick van Crieckenbeeck, meester van ohser Liever Vrouwen broederschappe in opper kircken 5) bennen Roermonde tot behoeve eynre singender missen, die men des Saterdaegs doet op onser Liever Vrouwen altair in der vurschreven kircken, denen vurgenoempte tsyns tot eenen erffrecht te hebben ende te besitten, alle jaere ende erffelick den vurgenoempte tsyns te geven ende te betaelen, ende aenden vurgenoempten onderpande te heffen ende te

1) De ligging der „dingbank" van de heerlijkheid Leeuwen staat op eene oude kadastrale kaart van Ao. 1818, die in den Franschen tijd vervaardigd is, nog aangegeven naast het Schoor ; gaande van Menheerkens naar Leeuwen heeft men de dingbank aan zijne rechterhand ; het is thans bouwland. — Laetbanck en dinckbank zijn synoniem. —

Op die plaats „dat hoich schoer", werd in 1577 bij de belegering van Roermond gestreden tusschen Hoogduitsche en Geldersche troepen. Uit weerwraak, en om wille van het in brand steken van „des Voogts windmolen", werd de hof op den Wijher in brand gezet (sindsdien de gebrande Wyher). De molen van den Voogd lag buiten de Venlosche poort. — Publ. 1873 t. X. p. 169. — cfr. Oorspronkel. Kadastrale K. der Gem. Maasniel; ie blad. Sectie A gen. Leeuwen. — Rd. Kadr-

2) Zie Naamregister; blz. 6.

3) of Kamp : veld, v. h. latijnsche campus. In Limburg zegt men veelal: het Kempken. - diminutief -

4) Deze hoeve, sinds lang afgebrand, vindt men nog op de bovengenoemde kaart Sectie A in teekening gebracht. In de heerlijkheid Leeuwen, in Asselt en in de Weerd hadden de oudste Voogden van Roermond, zooal niet hunne eerste residentie, dan toch hunne voornaamste bezittingen ; o.a. ook den tol van Asselt, eene hoeve te Asselt. Over de oudste, ons bekende voogden, cfr. Jbk. Limb. Dl. 18, blz, 109-156. Les avoués de Ruremonde, door baron de Crassier.

5) Zóó gebruikelijk moet de uitdrukking in opper-kircken (en kirckhoff: zie Jura et Priv, Bd. I) toen in den volksmond geweest zijn, dat de stellers van het stuk het overbodig achtten een nadere bepaling of anderen naam voor de Christoffelkerk te geven.