is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 118 -

[fol. 91. verso.]

dat voor ons kommen ende erschenen is Hattardt van Spee1) Ridder, met consent van syne huysvrouwe Johanna Elisabeth inder Horst, ende heeft verclaert, ende bekendt, alsoo hy seeckeren Camp, haldende vyff boenre landtz, ter maeten meer off min, gelegen in der dinckbanck van Leuwen, aen Dirck van Leuens saliger weduwe ende Mathis van Leuwen haeren soen, los, ende vrye vercocht heeft, ende dat derselver Camp jaerlycx verbonden staet voer twee overlendtsche Rynsche guldens, goet van golde, ende swaere van gewichte, off die weerde daervoor, in tyde der betaelinge geng, ende geve, aenden meester van onser Liever Vrouwen broederschappe inde moederkercke alhier, tot behoeve eenre singender misse, die men des Saterdaegs doet, op onser Liever Vrouwen altaer, elcken der voorschreven overlentse Rynssche gulden te lossen ende aff te leggen, met tweeentwintich derselver Rynsche guldens naer breeder uuytwysen vanden segel, ende brieff, daer desen met synen transfixen deurgesteken is, voor Richter ende laeten der Dinckbanck van Leuen voorschreven des vrydaegs naer Pincxsten, int jaer ons Heeren duysent vierhondert vierenveertich gegeven, dat hy demnae met consent vande voorschreven broederschappe tot bevrydinge ende ontlastinge des voorschreven Camps, die voorschreven twee overlentsche Rynssche guldens getransporteert ende overgedraegen heeft, gelyck hy transporteert ende overdraegt mits desen, aen ende op syn huys, hoff, stallinge ende portwech 2) mit allen hunnen rechten, ende toebehoorten gelegen op den Scheutenberch tusschen Erven Peter van Cruchten, ende Wilm van *)

1) cfr. Sivré : Inventaris; 2e stukje, 3e aflev.., blz. 452. De naam Hattart, of Hattert komt meermalen voor en is een verkorting van Harthardt. Harthardt van Spee, ridder; Anno 1613, op 10 Junii, schrijft deze aan den magistraat van Roermond, dal het bevel aan „syn halfman tho Rour" (=: het gehucht Roer) verstrekt, om ein perdt voer te spannen tot vervoer van de bagage van den kolonel Ia Motterie, niet mag nagekomen worden, aangezien die hof te Roer „een frey (vrij) bundigh lehngoedt" is en tot zulke diensten niet gehouden is. — cfr. blz. 112. —

2) =; inrij of poortweg

*) De naam was niet ingevuld.