is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

derkercke alhier, solvendo1) op den len May, waervan die

eerste betaelinge sall vervallen anno 1644. ende soo voorts

van jaere tot jaere, welcke penningen syn hergecommen,

ende affgelacht van Andries Muggenbroeck, soo deselve

broederschappe op syn huys gelegen op de Swalmekerstraat

te heyssen ende te voirderen hadde, Redimendo2) met een

hondert guldens, munte, ende weerde als boven, et judex

hereditavit.3) Actum den 4en May 1693. onder stondt

accordat P. Bossman. .

Later bijschrift van een andere hand.

Dit capitael van hondert guldens, Roermons ouden cours, is door Sieur Joannes Strydthaegen afgeleydt den 28 October 1719.

Ita attestor. J. E. Bloemarts decanus.

[fol. 94. recto.]

Noch drye brieff sub nu0 15 ende gequoteert mit A. B. C. spreeckende vanden huyse achter gen Oeveren, ende der een brieff van thien Goltguldens op denselven huyse, als in behoeve eener Erffmissen tot allen Saterdaegen, daervan der eerste gedateert 1402; den anderen 1430 ende der derde 1439.

Dit huys is affgebrant, ende wordt de plaetse daervan tot eenen hoff gebruyct, ligt benevens Peeter Cocx saliger ter eenre, ende Dederick Smets ter andere syden, ende mitten voorhooffde aan t'erve van den Heere van Macken vander Boye.

Wer Dederick Bake Richter,4) Dederick vanden Grynde en Henrick vanden Fellenorde,4) Schepenen tot Ruremunde, tugen, dat voor ons kommen is Arnoldt Neutken mit willen ende gehenckenis Lysen syns wyffs, ende heeft met rechten

1) solvendo : betalende ; hier: te betalen.

2) Redimendo: terug- of vrijkoopende; te koopen.

3) Judex hereditavit = de schout, meier of een ander voorzitter der recht- of leatbank stelde den nieuwen eigenaar in het bezit van het erf of de zaak, gaf hem het eigendom er van.

4) Naamregister; blz. 3. - Schepenzegels Limb. Jb. VII, 118-121.