is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

[fol. 95. recto.]

Arnoldt Neutken vurschreven, dat vur scholdt mit Jaergedinge gewonnen hadde heeren Johan van Essen, priester, pastoor tot Echt, ende syne erven, dat vurschreven huys tot eenen Erffrecht te hebben, ind te besitten, ende Arnoldt ind Peter vurschreven hebben huem beloeft aenden vurschreven huys binnen jaer ende daege alle rechte aenspraecke aff te doen. Ende sy hebben voort verbonden denselven heeren Johan ende synen erven alle jaere erffenisse ind alle gereede have die sy hebben, oft vercrygen moegen inder maeten, off hem bennen jaer ind daege na Arnoldtz doode mit den rechten aenden vurschreven huys yet aff worde gewonnen, dat sy sich des vermysch, ind schaeden gentslich erkonnen ind erhalen suellen aen allen haeren erve ind guede sich dat daeraen uuyt te laeten richten. Voirt soo hebben Arnoldt ind Peter syn soen gelaeft, dat dat vurschreven huys jaerlicx niet mere te tsynse en gildt dan eenen alden schildt, ende off heer Johan, off syn erven in eeniger tyt bevonden, dat yet meir gulde, dairvur hebben sy huem gelaeft vur eenen penninck twintich penningen te verrichten, ende Johan der Richter vurschreven heeft dat vurgenoempte huys met alle syne tuebehooren ind rechten voirt beleent, ende opgedraegen heren Johan van Essen vurschreven ind heeft huem, ind syne erven daerynne gesat, ende geërft, alse recht, ende gewoonlick is; behaltenis mallincx syns rechts uytgegaen, verkontenis gedaen inder kercken sesse weecken, ind drye daegen op den koop des voorschreven huys also alst gebott steyt ons Heeren vanden Lande, ind gewoente der stadt van Ruremonde sonder argelist; oorconde des brieffs apen, besegeldt mit onsen segelen. Gegeven int jaer ons Heeren Duysent vier hondert ind dertich, des neesten daigs nae sente Servaes daege Episcopi (14 Mei).

Wer Gerardt van Oederade Richter, Henrick Thysson ende Johan vander Craecken, scepen tot Ruremonde tugen, dat vur ons kommen is Her Johan Kaldenhoff van Essen, pastoor tot Echt, ende heeft met rechten vertegenisse wetlick ind wael puyrlick te troost ende te heyle synre sielen ende synre alders omme Gaetswille gegeven, aen ende op