is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

Ifol. 98.]

Johannes Baptistaedach ; dewelcke affgelacht mochte worden met hondert ende t'sestich dergelycke voorschreven hornsguldens.

Anno 1637 den 22e January is dese voorschreven rente affgelacht door Lambert Bisschop als eygenaer des huys inden Sterre genoemt by accort ende consent der semptelicke broederen mette somme van hondert ende t'sestich guldens Ruremondtse loopende munte. Welcke penningen deur den Heere Licentiaat ende Schepen Peeter Bossman, als broedermeester ontfangen, ende uuytgesatt syn worden, ende wederomme getelt anno 1651 den 14en Martii.

[fol. 99. blanco.]

[copia fol. 100.]

Alsoo by afsterven van wylen den Seer Eerweerdighen Heere Johan van Lith, Canoniek ende Cantor der Cathedrale deser Stadt is commen te vaceren seeckere Officie staende ter collatie vant Broederschap onser Lieve Vröuwe in de gemelte Cathedrale, soo ist, dat om de voorschreven plaetse te versien de voorschreven Broederschap wettelick vergaedert synde int pallays van den Doorluchtighsten ende Hooghweerdighsten Heere Bisschop aldaer, door d'aenwesende Heeren Broeders de gemelte plaetse is vergeven aen Antonius Tonissen,1) phonascus der voorschreven Cathedrale Kercke, T. oirconde etca actum den 9 Martii 1689 was onderteeckent: Fr. Reginaldus Episcopus Ruremundensis, Geradt de Zoutelandt, F. M. de Haen, Bierens tam nomine proprio quam nomine Domini Furen, qui mihi tradit suum votum scripto, C. Pallandt, H. de Bardry.

Alsoo den gepresenteerden Antonius Tonissen tot noch toe niet en is versien van behoorlicken titel ordinationis, soo is dat de voorschreven Broederschap, aengemerekt denselven capaciteit, versoecken syne Doorluchtighste Hooghweerdigheyt denselven daerop by provisie t'ordonneeren,

i) Habets; G. - Bisd, R. III, 75- ' - ".