is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen. 21

uwe eer op aarde werkzaam te zijn, en mij voor eene ,, betere wereld, voor welke Gij mij beitemd hebt, te „ bereiden. Gij, Heer! hebt mij het leven en den adem „ doen behouden; uwe hoede heeft mij beveiligd en „ mij vele gevaren doorgeholpen, vele onheilen van ,, mij afgeweerd. Van U is het gevoel der kracht, het„ welk mij doordringt; het is een gefchenk van U, dat „ ik mij nog bevinden mag onder aangename en beken,, de betrekkingen. ,, Ontvang, o god-! den diep gevoelden dank van mijn hart; neem mijn geheel hart aan. Al mijne vol; ,, gende dagen, alle krachten, die Gij mij fchenkt, „ moeten U toegewijd zijn; ik wil alleen tot uwe eere ,, leven; mijn hart en mijn wandel moeten U verheer„ lijken.

„ O! tot hiertoe heb ik zoo weinig tot uwe eer geleefd; zoo dikwerf leefde ik alléén naar mijnen eigen' bedorven' zin, tot mijne eigene eere. Heden geef ik

,, mij op nieuw aan Ü over: als kind aan zijnen

„ vader, als fchepfèl aan zijnen Schepper, als behoef„ tig, onvermogend wezen aan den Algenoegzamen en „ Almagtigen, als erfgenaam van den dood [aan den Heer des levens ! Aan U beloof ik op nieuw liefde, „ gehoorzaamheid, üver in het goede, oplettendheid op „ mij zelve(nj), geflrenghcid jegens mij zelve(n), ernst in ,, mijne Godsdienftighejd, voorzigtigheid in de zamenle,, ving. Ik vernieuw al de goede voornemens, welke „ ik had opgevat, heden op de plegtigfte wijze voor „ uw aangezigt. Schep daartoe, o god! in mij een rein „ hart, en vernieuw in het binnenfte van mij eenen ,, vasten geest. Ontlteek een nieuw licht in mijn ge„ moed, dat nog wentelt met oude duisternis. Vervul mij met een nieuw geloof, om de wereld en mijn eigen hart te overwinnen. Geef mij nieuwe kracht ,, tot de beoefening van eiken pligt, tot lijdzaam ver,, dragen van elke fmart; — nieuwe kracht om U lief „ te hebben, mij aan U te houden, op U te hopen; ,, nieuwen moed, om alle gevaren onder de oogen te „ zien, en alle ernftige pogingen tot het goede gewillig aan te wenden.

„ Gij verleent mij het vervolg mijner dagen, om mij meer voor de eeuwigheid te bereiden. Ik wil dezelve B 3 „ dan