Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag WEGENS jjet rofpen» $1

— ,, men betere lint gebreecketl

En dorre gronden oock met die in brarit te tieecken,

De ftóppel en het ftroo in eene lichte vlam

Te zetten, dat ze kraeck:"

En de Schrijver (die te voren in de Marine van dezen Staat met diftinctie gediend heeft) heeft zelf bij de Mooren in het rijk van Maroeco, het lange ftroo, nadat de aar er was afgefneden, op den Wortel op het land zien verbranden, om het land van onkruid te zuiveren en hetzelve tevens te bemesten voor een volgend gewas, Intusfchen heeft het Koppen, zoo als hetzelve in de Groninger Woldftreken v.crrigt wordt, .zoo veel eigenaardigs, zoo wel wat de aanleiding der uitvinding, als dc wijze van bewerking betreft, dat het wel den naam van nieuwe uitvinding dragen en opzettelijk bekend gemaakt mag worden. Eigenlijk komt aan jakob kornelis molter de roem van tweeden - Uitvinder, maar de volle lof van fchrandcre opmerking en rustige proefneming, toe; en zijn naam, en die van den Heer j. hora siccama , als edelmoedige verfpreider van deze uitvinding, verdienen in de Jaarboeken van den Vaderlandfchen Land. bouw met gulden letteren gefchreven te worden.

De TAllemagne, par Mad. la Baronne de stael-holstein. Seconde Édition. .3. Vol. Amfterdam, chez G. Dufour, 1814. Le prix est ƒ 6 - 15 - :

Hoezeer deze alhier uitgegeven druk flechts een nadruk is, en de beroemde Schrijffter dezes Werks eene uitheemfchc, en ook het Werk zelf zich niet over ons Vaderland uitftrekt, oordeelen wij ons bevoegd en verpligt, om hetzelve aan onze Lezeren eenigzins bekend te maken; gelijk wij dit van tijd tot tijd met meerdere belangrijke buitenlandfche Werken denken te doen, en vertrouwen, daarop de goedkeuring van het Vaderland? fchc publiek zelf te zullen verwerven.

Niet ligt kan eenig buitcnlandsch Werk zoodanige vermelding 'met meer regt verdienen, dan dit van de beroemde Dochter van den als. Geleerden en Staatsman

ver-

Sluiten