is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 DE stael-holstein 5

„ verfchil van gevoelens, en van bijzondere perionen „ zoowel als van Staten, hetwelk de kracht van het „ Duitfche rijk zoo zeer vermindert, heeft ook plaats „ ten opzigte van den Godsdienst. Een groot aantal „ van verfchillende fekten houdt Duitschland verdeeld* „ en de Katholijke Godsdienst zelf, hoezeer eenvor„ mig en ftreng uit zijnen aard, wordt nogtans door elk op zijne wijze uitgelegd." Maar wie zal van cle Godsdienst-dweeperij van eenige bijzondere perfonen een gevolg trekken tot den algemeenen toefiand van den Godsdienst ? en wie zal het willen afkeuren, dat in zaken van Godsdienst elk zijne eigene overtuiging en zijn eigen geweten volgt ? — De aanmerkingen over de voortduring van het Leenftelfel en over het gebrek eener vaste en krachtige Staatsregeling, gaan wij liever geheel voorbij, daar wij ons met dezelve'" niet naar vereisch kunnen inlaten. Derde Hoofdftuk: over de vrouwen. Met verdienden lof wordt hier het eigenaardio- karakter der vrouwen in het algemeen, en der Duftfche vrouwen in het bijzonder voorgedragen. Deze mogen zich verheugen, en zich vereerd vinden, dat eene uitheemfche vrouw haar eene bijzondere aanminnigheid, en vooral ook zoo hooge zedelijke waarde, toekent. Het zachte gedicht van schiller:

Ehret die Fraucn, jte flechten und web en Wmmlifche Rofen in 's irdifche Leben. u. f. w.

fchijnt de Schrijffter onder dit geheele Hoofdftuk voor den geest geweest te hebben, daar zij, als het ware, eene verklaring en uitbreiding er van geeft.

Vierde Hoofdlluk: over den invloed van den Riddergeest op Liefde en Eer. De langzaam ingekropene zedelijke verbastering van het mannelijk genacht, ten op. zigte van vrouwenliefde en waar gevoel van eer, wordt afgeleid van het verdwijnen van het oude Europisch Ridderdom, hetwelk verfierd werd door de dubbele tooverkracht van Dichtkunst en' van Liefde. „ Het Ridders, dom belfond in den zwakken te befchermen, in goede 3- trouw in het gevecht, en afkeer van list en bedrog, in „ die Christelijke liefde, welke de beleefdheid en mensch„ lievëödffeid zelfs in den oorlog zocht te doen plaats „ hebben, met één woord, in al die gezindheden, tl welke een naauwgezet en heilig gevoel van eer in

plaats