is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eer. der roomsch-katiiolijken verdedigd, enz. 63

ter cramer heeft het met zijne goedkeuring bekrachtigd : wij veroordeelen u en allen die van onze Kerk afwijken onherroepelijk. — Wat heeft de Bisfchop van Gent, en wat hebben vervolgens andere Bisfchoppen gefchreven? hebben zij niet beweerd, dat in dea Staat geene andere, dan Roomfchen, verdragen mogen worden? en heeft nu l. de foere niet op nieuw ook de Staatkundige Onverdraagzaamheid opzettelijk verdedigd? — Staat er niet zoo dikwijls achter de Leerbepaïingen van het Concilie van Trente: al wie dit niet gelooft, zij eene vervloeking, (anathema fit)? En wat zegt" al het onfchuldig vergoten bloed, wat zeggen al de brandftapels van joh. husz en iiieronimus van praag af, tot op de vermoorden in het Zuiden van Frankrijk in het verleden jaar? Zijn dat de bewijzen voor hetgeen wat de Schrijver zegt, dat de R. Kerk nooit iemand verdoemd heeft of verdoemen zal? enz. — Excommuniceert en vervloekt de Paus nog niet telken jare op Witten Donderdag de Ketters met deze woorden: Wij excommuniceren en vervloeken, van wege den Almagtigen God, Vader, Zoon en H. Geest, en van wegens ons * alle Ketters, en hen die de veroordeelde, godd-elooze en verfoei]'elijke Ketterij van M. Luther volgen, benevens allen, die dezelve begunfligen en aannemen, zijne boeken lezen, enz. Doch genoeg ten bewij¬

ze, hoe deze R. c. L. allerwegen de waarheid te kort , doet.

Daar ons verflag en onze beoordeeling reeds zoo uitgedijd zijn, moeten wij het hier bij laten, fchoon het ons anders niet aan ftof zou ontbreken, om ons boven geuit oordeel nader te bevestigen; en wij eindigen met den wensch, dat men ten minfte der waarheid niet meer zulk geweld aandoe. ■—■

TA-