is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oratio de maximo felicitatis incremento, &C. 65

noeg als de Schrijvers der bekende en door ons vermelde Regtsgeleerde Briejmsfeling: Quamvis — negue nos laudibus eximiorum virorum, qut ad jus Mud disponendum deUsati fuerunt, aliquid detractum velimus; conftat tarnen id jus magnam p ar tem non y ere Hollandicum nut Batavum, fed magis Francicum fmsfe.j Weldra verkregen wij eene eenparige Wetgeving: maar door den overweldiger napoléon. Thans verwachten en verlangen wij eene nieuwe, welke de vierdubbele waarde en aanbeveling hebben zal CO van algemeen- en eenparigheid voor den geheelen Staat, aan welken zij dus eene nieuwe vereeniging en vastheid geven zal: Ca) Zij zal echt vaderlandsch, op oude gewoonheden gegrond zijn: (3) Zij zal echter tevens de refultaten bevatten der la. tere verlichting en befchaving, en van den voortgang der Reo-tso-eleerde Wetenl'chappen: (4) Zij zal gegrond zijn op de0beginfelen van ware Regeerkunde, met van herfenfchimmige wijsbegeerte of' fchoolfche leerftelhngen; zonder echter gezonde wijsbegeerte uit te fluiten.

Amen! zeggen wij van ganfcher harte: en geven nog flechts ter proeve, van ftijl zoo wel als van bewerking, hetgene de Redenaar in de ontwikkeling van de tweede der gemelde goede hoedanigheden als zijne verwachting en billijken wensch opgeeft: et nostra patrio, et tol aliarum nathnum domitor, probe fibi confcius, quantum ad confervandam libertatis avitf memoriam valent leges confuetudinesque patri*, quo jacihus vi et armcs fundatum imperium ftabiliret, iis, quas fub fervituUs jugum r-degerat- nationibus patria j'ura ademit, peregrina objlrufit (*) Ecquis igitur egregiam nojlram fortunam non laudet, qui a Regis Sapientia expectamus leges vere patrias, ad mores patrios compofitas, vel etiam inde repetitas. Ouid aliud praterea magis valebit, five ad alen-, dum fivTetiam ad augendum et conjirmandum fanctum illum patria amorem, quo cives impellentur, ut pro tlla patria, jam vere [ua, nullos labores, nulla Jubterjugiant pericula.

(«0 Drukfeil voor obtmfa. Nog eenige andereu hebben ons gehinderd; als Pag. 3, refenfcre, voor recenfere, rag. 0, Calorus, voor Carolus, enz.

3l.ett. mag. 1817. no. 2. E