is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pd g. van lennep, grabïmaire hollandaise.

den Heer weiland te vertalen; dat hij echter zich niet bij de bloote vertaling beperkt heeft maar van het oor. fproïikelijke is afgeweken, wanneer hij het noodig oordeelde.

Wat ons betreft, wij erkennen, dat de Auteur hierin zeer juist en doelmatig gehandeld heeft, daar het beter was eene eenvoudige en waar het nuttig ware met afwijkingen gepaarde Vertaling der bedoelde Grammatica te geven, dan buiten noodzakelijkheid zich de moeite te geVen eene geheel nieuwe te vervaardigen, hoezeer wij yertrouwen en uit het onderhavige Werk zien, dat deze arbeid den Heere van lennep zeer wel toevertrouwd is. Het komt ons voor, dat deze Grammatica zeer gefchikt is •pm het doelwit des Auteurs te bereiken, te weten om onze Zuidelijke Landgenooten met de taal van het Beftuur bekend te maken, en dat dit Werk hun daartoe den weg gemakkelijk maakt. Als zoodanig dan kunnen wij het onze Zuidelijke en ook over het geheel al onze Landgenooten met ruimte aanprijzen. Wij zouden breedvoerig over dit welgelukte Werk kunnen uitweiden, doch verwijzen liever onze Lezers naar hetzelve, en twijfelen niet of het zal-door velen met genoegen gelezen en met' nut gebruikt worden.

De Middelen van bejlaan, of Ambachten (,) Konflen en Handwerken. Voorgefleld ter opwekking voor 'Kinderen, om zich in een of ander der zeiven (der zelve) bekwaam^ te maak'eh (maken). Doormengd met leerrhke Vertellingen en bijzonderheden. Met geheel nieuwe gccouleurde (gekleurde, Plaatjes. De tweede Drut Te Amflerdam, bij G. Roos, 1815. Behalve

. Voorberigt en Injioud, 58 Bladz. In Octavo. De prijs ts f; . i5 . ;

TT/ij kunnen niet ontveinzen, dit Werkje met genoe\\ gen gelezen te hebben en bevelen het daarom der jeugd aan. Het doel des Schrijvers , om een kort begrip te geven van verfchillende Ambachten? Knnften of Handwerken, is onzes inziens wel bereikt, en ook het Werkje zelf iaat zich met aangenaamheid lezen. Jammer

maar